ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΚΟΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 2/2/2020

Παρακάτω παρατίθεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτρουργίας (ΕΚΟΛ) του ΕΣΜΑ, όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 2/2/2020 και τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή για ένα έτος.
ΕΚΟΛ ΕΣΜΑ