27/6/2014 – Ενημερωτικό Περί Άσκησης Ένδικων Μέσων Κατά Μειώσεων Μισθών & Συντάξεων

Προς:
α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
β. ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΥΑ
γ.  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Σχολιασμός Αποφάσεων ΣτΕ για ν. 4093/2014 και Περαιτέρω Ενέργειες για την Διεκδίκηση των μέχρι σήμερα Περικοπών σε Μισθούς & Συντάξεις».

Αξιότιμοι κύριοι

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με σειρά αποφάσεών της που δημοσιέυτηκαν προ ημερών, έκρινε ότι οι διατάξεις του της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, περί επιβολής περικοπών στους μισθούς των εν ενεργεία στελεχών των Ε.Δ. και των σωμάτων ασφαλείας και μάλιστα αναδρομικά από 01-08-2012 ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες», με το σκεπτικό ότι οι διατάξεις του Ν. 4093/2012 ως προς τα ειδικά μισθολόγια των στρατιωτικών είναι  αντισυνταγματικές και ακύρωσε την υπ’ αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Β’ 3017/14-11-2012), με την οποία εφαρμόστηκαν αυτές.

Οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν υπόκεινται σε ένδικο μέσο και αποτελούν πλέον νομολογία για κάθε επόμενη απόφαση που ήθελε εκδοθεί (Ελεγκτικό Συνέδριο, κλπ).

Επί των σχετικών ερωτημάτων και των αποριών που έχουν δημιουργηθεί σε σχέση με τις υπόψη αποφάσεις, τι σημαίνουν και πως επιδρούν στα θέματα που αφορούν τις μειώσεις που έχουν επιβληθεί στους μισθούς των στελεχών των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και στις απδοχές των στρατιωτικών συνταξιούχων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

Οι ανωτέρω αποφάσεις κοινοποίηθηκαν στην Διοίκηση η οποία έχει Συνταγματική υποχρέωση και οφείλει να εκτελέσει τις απόφάσεις, εναρμονιζόμενη σύμφωνα με το σκεπτικό και το διατακτικό τους, ήτοι:

α/ να προεβεί στην άμεση εξάλειψη των διατάξεων του ν. 4093/2012, οι οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές, με επαναφορά των μισθολογίων των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας σε αυτά που ίσχυαν πριν την ψήφιση και εφαρμογή του ν. 4093/2012, άλλως με νέα εναρμονισμένα στο σκεπτικό των αποφάσεων μισθολόγια (ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος και τον εκ του Συντάγματος ρόλος τους).

β/ να προχωρήσει στην επιστροφή των αποδοχών που παρακρατήθηκαν και κατ΄ επέκταση των συντάξεων, ως «ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣΕΣ», αναδρομικά από 1-8-2012 έως την έκδοση της απόφασης, αλλά και στην συνέχεια για κάθε μήνα που η Διοίκηση δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του ΣτΕ και συνεχίζει να εφαρμόζει τις κριθείσες ως παράνομες περικοπές.

Σε περίπτωση συμμόρφωσης της Διοικήσεως με τα διατασσόμενα από τις αποφάσεις ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να γίνουν ομαδικές αγωγές (για μεν τα εν ενεργεία στελέχη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, για δε τους συνταξιούχους στο Ελεγκτικό Συνέδριο), εντός ΔΙΕΤΙΑΣ από την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (άρθρο 90 παρ. 3 του Ν. 2362/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3871/2010).

Ως ημερομηνία γέννησης της  απαίτησης  και  επομένως έναρξης της διετούς παραγραφής λογίζεται η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.τ.Ε (13-06-2014).

Συνεπώς, η ημερομηνία ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ των απαιτήσεων είναι η 12-06-2016 και όχι η 31-07-2014 όπως διέρρευσε και φημολογείται. (Αυτό ισχύει τόσο για τα εν ενεργεία στελέχη όσο και για τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από το εάν έχουν προσφύγει κατά των πράξεων αναπροσαρμογής της σύνταξης που τους απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο).

Περαιτέρω πρέπει να επισημανθεί ότι για τους Συνταξιούχους των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας αναμένεται και η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία εκτιμάται ότι θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με το αιτιολογικό και το διατακτικό των Αποφάσεων του ΣτΕ, οπότε θα οριστικοποιηθεί η μόρφωση άποψης για το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών ως προς τα θέματα των μειώσεων των συντάξεων που επιβλήθηκαν με τον κριθέντα ως αντισυνταγματικό  Ν. 4093/2012, οπότε και θα επανέλθουμε σε νέα ενημέρωσή σας.

Επίσης θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι, η εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ, γεννά  δικαίωμα διεκδίκησης συμπληρωματικού ΕΦΑΠΑΞ, για όσους αποχώρησαν από την ενεργό υπηρεσία μετά την 01.08.2012, λόγω του ότι ο υπολογισμός του εφάπαξ έγινε επί την βάση των μειωμένων αποδοχών. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Εφάπαξ πρέπει να εκδηλωθούν ενέργειες).

Κατόπιν των ανωτέρω, εν αναμονή εκδήλωσης ενεργειών από  την Διοίκηση σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων, θεωρούμε ότι επί του παρόντος  δεν απαιτείται η εκδήλωση άμεσων ενεργειών από τους ενδιαφερόμενους και δη κατάθεση αγωγών, πλην της αναζήτησης και συγκέντρωσης των κατωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών τα οποία θα απαιτηθούν μόνο εάν και εφόσον συντρέξει λόγος να ασκηθούν αγωγές.

Ωστόσο, για την περίπτωση που απαιτηθεί η έγερση αγωγών στο μέλλον, το γραφείο μας δέχεται και επεξεργάζεται με ειδικό πρόγραμμα, χωρίς κόστος ή άλλη δέσμευση, τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων δικαιούχων έτσι ώστε να είναι εφικτή μελλοντικά η έγκαιρη περαιτέρω αναλυτική ενημέρωσή τους ως προς τα έξοδα των αγωγών τα οποία σημειωτέον συναρτώνται με το ύψος του διεκδικούμενου από τον καθένα χρηματικού ποσού.

Τέλος παρακολουθούμε την εξέλιξη των υποθέσεων και επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε με νέα  έγκυρη και σαφή ενημέρωσή σας, ενώ παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Αθήνα, 19.06.2014

Με τιμή

Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΣΤΕΛΕΧΗ

(α) Αντίγραφα φύλλων μισθοδοσίας Ιουλίου 2012, Ιανουαρίου 2013 και Ιουνίου 2014

(β) Στοιχεία Στελέχους: [Ονοματεπώνυμο, τηλ. (κινητό,  σταθερό), email, Βαθμός (μισθολογικός και φερόμενος) & διεύθυνση].

Β/  ΓΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

(α) Φωτοαντίγραφο Αρχικής Συνταξιοδοτικής Πράξης του ενδιαφερομένου.

(β) Φωτοαντίγραφο Πράξης Επαναπροσδιορισμού της σύνταξης

(γ) Φωτοαντίγραφο Απόφασης Γενικού Λογιστηρίου περί αναδρομικής παρακράτησης  μειώσεων της αναπροσαρμογής από 01-08-2012

(δ) Φωτοαντίγραφο Απόφασης Γενικού Λογιστηρίου περί αναδρομικής παρακράτησης της ποσοστιαίας μείωσης μηνός Ιανουαρίου 2013

(ε) Φωτοαντίγραφο Τριμηνιαίου Εκκαθαριστικού Σύνταξης του ΓΛΚ για 1ο και 2ο τρίμηνο 2013.

(στ) Στοιχεία Συνταξιούχου: [Ονοματεπώνυμο, τηλ. (VPN, σταθερό), email, μισθολογικός Βαθμός  &  διεύθυνση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται ταχυδρομικά, μέσω mail ή και μέσω FAX.