ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΣ και ΕΟΕ ΕΣΜΑ

Κατόπιν των αρχαιρεσιών της 1 Δεκεμβρίου 2019 και σύμφωνα με το άρθρο 31 του καταστατικού του Συλλόγου καθώς και τα από 1ης Δεκεμβρίου Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, είναι ως ακολούθως:

Ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά φθίνουσα σειρά ψήφων που έλαβαν οι κάτωθι:

 1. Ζηκίδης Κωνσταντίνος της 41 ΣΜΑ – εν ενεργεία ΜΗ
 2. Μπακάλης Δημήτριος της 36 ΣΜΑ – εν ενεργεία ΜΑ
 3. Τσάκαλου Πολυξένη (Τζένη) της 54 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΑ
 4. Κoύτρας Ιωάννης της 29 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΗ
 5. Καρράς Νεκτάριος – Δημήτριος της 61 ΣΜΑ – εν ενεργεία ΜΑ
 6. Μητράκης Ιωάννης της 32 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΗ
 7. Μηλιώτης Βασίλειος της 52 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΗ

Ως  Μέλη της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου εκλέγονται  κατά φθίνουσα σειρά ψήφων που έλαβαν:

 1. Βορρόπουλος Γεώργιος της 30 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΗ
 2. Ζαγγογιάννης Κωνσταντίνος της 29 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΑ
 3. Κυριακίδης Μιχαήλ της 34 ΣΜΑ εν αποστρατεία ΜΕ

Ως αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά φθίνουσα σειρά ψήφων που έλαβαν οι κάτωθι:

 1. Ζαμπακόλας Δημήτριος της 44ΣΜΑ – εν ενεργεία ΜΗ/ΕΠ
 2. Βιδάλης Νικόλαος της 58 ΣΜΑ  – εν ενεργεία ΜΑ
 3. Τσολακίδης Στέφανος της 20 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΑ
 4. Κυριακίδης Μιχαήλ της 34 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΕ
 5. Μαργαρίτης Νικόλαος της 32 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΗ

Ως αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου (εξελεγκτική), εκλέγεται ο:

 1. Τσολακίδης Στέφανος της 20 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΑ