Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου 21-12-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού του Συλλόγου, συγκαλείται το ΔΣ του ΕΣΜΑ για εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο και λήψη σχετικών αποφάσεων, την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης και ώρα 18:00.

Σύγκληση ΔΣ _21_ΔΕΚ_21