Παράρτημα Β στο Gallup ΕΣΜΑ – Ανάλυση Αποτελεσμάτων

1.         Στο παρόν Παράρτημα παρατίθενται η ανάλυση των αποτελεσμάτων των απαντήσεων που λήφθηκαν εγγράφως από τους Αξκούς της ΣΜΑ τόσον ανά ερώτηση όσον και συνολικά. Ξεκινώντας λοιπόν από τις απαντήσεις που παρελήφθησαν ανά ερώτηση έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

α.            Ερώτηση Νο.1 : Ποίοι είναι οι βασικότεροι λόγοι που – σας οδήγησαν (ή πρόκειται να σας οδηγήσουν ) – είτε σε παραίτηση, είτε  στην απόφαση να μεριμνήσετε κατά τις επικείμενες κρίσεις να αποστρατευθείτε ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία σας ;

Α.      Οικονομικοί ;
Β.      Ευθιξίας και Μη χρησιμοποίησής σας σε θέσεις ανάλογες με τα προσόντα σας ;
Γ.      Έλλειψης οράματος ;
Δ.      Έλλειψης αξιοκρατίας ;
Ε.      Έλλειψης εξέλιξης ;
ΣΤ.      Το γεγονός ότι υπερκερασθήκατε κατά βαθμό από χρονολογικά νεώτερους συναδέλφους σας Ιπταμένους ή άλλων ειδικοτήτων ;
Ζ.      Μη αποστολή σας σε θέση εξωτερικού ;
Η.      Κάποιος άλλος λόγος (Παρακαλούμε επεξηγήστε)
Θ.      Συνδυασμός κάποιων από τους ανωτέρω λόγους ; Αν ναι παρακαλούμε σημειώσατε (π.χ. Α+Γ, Β+Ε, Α+Δ+Ε, Δ+ΣΤ, Ζ, Γ+Ζ, κλπ. και διευκρινίστε συνοπτικά τι εσείς εννοείτε π.χ. με το Έλλειψη οράματος ή αξιοκρατίας ή εξέλιξης).

Η συντριπτική πλειοψηφία (περισσότεροι από τα 2/3) επικαλείται περισσότερους από δύο (2) λόγους από τους προαναφερόμενους. Είναι όμως πολύ χαρακτηριστικό ότι :

(1).      Το 68% επικαλείται λόγους Οικονομικούς,
(2).      Το 58% επικαλείται λόγους Έλλειψη Οράματος.
(3).      Το 55% επικαλείται λόγους Έλλειψης Αξιοκρατίας
(4).      Το 37% επικαλείται λόγους Έλλειψης Εξέλιξης
(5).      Το 26% επικαλείται λόγους Ευθιξίας και Μη χρησιμοποίησής του σε θέσεις ανάλογες με τα προσόντα του.
(6).      Το 21% επικαλείται λόγους Υπερκερασμού του από άλλες ειδικότητες.
(7).      Το 10% επικαλείται διάφορους άλλους λόγους προσωπικούς για τον καθένα χωρίς συστηματική σύμπτωση σε κάποιον κοινό παρανομαστή.                 (8).      Το 5% επικαλείται λόγους Μη αποστολής του σε θέση εξωτερικού και τέλος
(9).      Το 13% των απαντήσεων που ελήφθησαν είχε και μία εμπεριστατωμένη ανάλυση ως προς το «γιατί» ανάλογα με τις εμπειρίες και τα βιώματα του καθενός.

β.      Ερώτηση Νο.2 : Ποίες είναι κατά την άποψή σας οι θέσεις ευθύνης κατά βαθμό που πρέπει να καλύπτουν στη σταδιοδρομία τους οι Αξκοί της Σ.Μ.Α; (Κάθε ειδικότητα πρέπει να βάλει τις δικές της απόψεις για τις θέσεις ευθύνης κατά βαθμό).

Α.      Ανθσγός
Β.      Υπσγός
Γ.      Σγός
Δ.      Επγός
Ε.      Ασμχος
ΣΤ.      Σμχος
Ζ.      Ταξχος
Η.      Υπτχος

Οι απαντήσεις στην ανωτέρω ερώτηση είναι καθαρά  περιγραφικής μορφής και έχουν να κάνουν όχι μόνον με τα βιώματα ενός εκάστου αλλά και με τον αξιοκρατικό τρόπο  που θα ήθελε κάθε στέλεχος να ανελίσσεται στη διάρκεια της καριέρας του. Τα προϊόν των παραληφθεισών απαντήσεων και από τις τρεις εξειδικεύσεις Μηχανικών της ΣΜΑ έχει συμπυκνωθεί στην πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 6 του Νόμου 2439/1996 σχετικά με τις θέσεις ευθύνης των Μηχανικών της Π.Α. μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Προσθήκη «2» του Παραρτήματος «Ε» της παρούσας μελέτης.

γ.      Ερώτηση Νο.3 : Σε ποίο βαθμό αρχίσατε να σκέφτεστε το ενδεχόμενο απομάκρυνσής σας από την Π.Α και πότε τελικά πήρατε την απόφαση να σταματήσετε την σταδιοδρομία σας στην Π.Α.; (Η απάντηση πρέπει να είναι του τύπου Γ+Ε, ή Δ+Ε, ή Δ+ΣΤ, Ζ,  ή μόνον Γ, Ε, κλπ.)

Α.      Υπσγού
Β.      Σγού
Γ.      Επγού
Δ.      Ασμχου
Ε.      Σμχου
ΣΤ.      Ταξχου
Ζ.      Κάποιος άλλος ή π.χ στη διάρκεια της Σχολής (Παρακαλούμε επεξηγήστε).

Οι απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση δείχνουν πεντακάθαρα ότι το μικρόβιο πλήττει τους Μηχανικούς της Π.Α. πολύ νωρίς και επειδή αντιλαμβάνονται ότι  δεν παρέχονται εχέγγυα ίασης καθ’ όλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, αυτοί αναγκάζονται σε παραίτηση μόλις φθάσουν στον βαθμό του Σμηνάρχου. Έτσι λοιπόν :

(1).      Το 13%  αρχίζει να σκέπτεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από την Π.Α. στον βαθμό του Υπσγού.
(2).      Το 24%  αρχίζει να σκέπτεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από την Π.Α. στον βαθμό του Σγού.
(3).      Το 10%  αρχίζει να σκέπτεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από την Π.Α. στον βαθμό του Επγού και παραιτείται σε ποσοστό 12,5%.
(4).      Το 16%  αρχίζει να σκέπτεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από την Π.Α. στον βαθμό του Ασμχου και παραιτείται σε ποσοστό 12,5%.
(5).      Το 24%  αρχίζει να σκέπτεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από την Π.Α. στον βαθμό του Σμχου και παραιτείται σε ποσοστό 62,5%.
(6).      Το 8% και παραιτείται στον βαθμό του Ταξχου σε ποσοστό 12,5% που σημαίνει ότι παρά την ιώβιο υπομονή τους αναγκάζονται σε παραίτηση επειδή θίγουν τα κακώς κείμενα.

δ.      Ερώτηση Νο.4 : Πιστεύετε ότι αν υπήρχαν ικανά κίνητρα καθ΄όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας θα θέλατε να εξαντλήσετε την ιεραρχία ;  Σε καταφατική περίπτωση ποία θεωρείτε  σαν ικανά κίνητρα ; Διευκρινίστε σε ποίους βαθμούς με βάση τους κώδικες της ερώτησης 2 και παρακαλούμε απαντήστε και στις πέντε (5) ερωτήσεις.

Α.            Μεγαλύτερος αριθμός μεταπτυχιακών (Αν ναι διευκρινίστε επιπλέον επιθυμίες σε επιθυμητά πεδία ως Logistics Management, Broadband Wireless Networks, Airfield Pavements Assessment) π.χ. Ναι στα πεδία Χ,Ψ, Ω & Ζ
Β.            Μεγαλύτερο εύρος χρόνου μεταπτυχιακών (Αν ναι διευκρινίστε επιθυμίες π.χ.  βαθμοί Υπσγού, Σγού, Επγού) π.χ. Β+Γ+Δ ή Γ+Δ, ή Δ+Ε.
Γ.            Μεγαλύτερος αριθμός τοποθετήσεων εξωτερικού (Αν ναι διευκρινίστε επιπλέον επιθυμίες σε θέσεις που σήμερα δεν υπάρχουν ενώ θα έπρεπε κατά την άποψή σας να υπάρχουν ως π.χ σύνδεσμοι σε βιομηχανίες από τις οποίες αποκτούνται πολύπλοκα οπλικά συστήματα ή σε μείζονος σημασίας συμμαχικούς σχηματισμούς ως π.χ. USAF, DGA, BWB, NAMSA Depots,  ή κέντρα δοκιμών  ως π.χ.  Pax River, Edwarrds AFB, Eglin AFB, Istres, Manching, Goia del Colle etc.)  και σε ποίους βαθμούς (Επγού, Ασμχου, Σμχου) π.χ.  NAMSA +Δ
Δ.            Συμμαχικών Στρατηγείων και Υπηρεσιών ΝΑΤΟ (NAMSA, NAPMA, NC3A, NETMA etc.) και Οργανισμών (ΕDA). Αν ναι π.χ. NAPMA +Ε, ΝΑΤΟ/SHAPE+ΣΤ.
E.            Επίδομα Μηχανικού της τάξεως του χχ%  (διευκρινίστε ποσοστό) πάνω στον βασικό μισθό του μισθού του :

(1)   Ανθσγού
(2)   Φερόμενου βαθμού
(3)   Μισθολογικού  βαθμού

Από τις ληφθείσες απαντήσεις στο θέμα των κινήτρων προκύπτει ότι πλέον των ¾ (75%) πιστεύει ότι ένας συνδυασμός των προαναφερομένων κινήτρων θα μπορούσε  να ήταν κριτήριο ικανό για την  παραμονή στις τάξεις της Π.Α.. Αν όμως κανείς εμβαθύνει πραγματικά στις απαντήσεις που πήραμε θα παρατηρήσει ότι υπάρχουν  μερικοί κοινοί παρανομαστές. Ο ένας και σημαντικότερος επειδή ευθέως κατονομάζεται είναι το οικονομικό κίνητρο γιατί μόνο έτσι μπορεί να ερμηνευθεί ότι το 1/3 περίπου (32,5%) ζητεί περισσότερες τοποθετήσεις εξωτερικού, περισσότερο από το 1/4 (27,5%) ζητεί περισσότερες θέσεις σε Διεθνείς Οργανισμούς (ΝΑΤΟ, ΕDA, κλπ), ενώ η μεγάλη πλειοψηφία (72,5%) ζητεί οικονομικό κίνητρο είτε με την μορφή του τεχνικού επιδόματος, είτε με τη μορφή του επιδόματος θέσεως υψηλής ευθύνης, είτε ακόμη και με  την μορφή μεγαλύτερου βασικού μισθού κατά το πρότυπο των δικαστικών.  Ο δεύτερος κοινός παρανομαστής που συναντάμε στις ληφθείσες απαντήσεις είναι το κίνητρο της αναγνώρισης του ρόλου των Μηχανικών και της ανάγκης σεβασμού των ικανοτήτων και των γνώσεών τους στην αποστολή της Π.Α. σε ποσοστό εκπληκτικά υψηλό (82,5%).  Αναλυτικότερα  οι απαντήσεις στα επιμέρους ερωτήματα  έχουν ως ακολούθως:

(1).     Το 30% πιστεύει ότι ένα από τα κίνητρα εξάντλησης της Ιεραρχίας είναι ο μεγαλύτερος αριθμός μεταπτυχιακών σπουδών και μάλιστα στα ακόλουθα αντικείμενα : Aerodynamics, Aircraft Design, Aircraft Propulsion, Logistics Management, Industrial Engineering, Contract Management, Leadership Management, Human Resources Management, Maintenance Engineering, Business Administration .
(2).     To 27,5% πιστεύει ότι ένα από τα κίνητρα εξάντλησης της Ιεραρχίας είναι το μεγαλύτερο εύρος χρόνου για αριθμός μεταπτυχιακές σπουδές και τοποθετεί τις χρονικές αυτές περιόδους στα διαστήματα Ανθσγού-Υπσγού-Σγού αφενός και στα διαστήματα Σγού – Επγού αφετέρου.
(3).     Το 32,5% πιστεύει ότι ένα από τα σοβαρά κίνητρα εξάντλησης της Ιεραρχίας είναι ο μεγαλύτερος αριθμός τοποθετήσεων εξωτερικού γενικώς ενώ  το 27,5% πιστεύει ότι η κάλυψη θέσεων ΝΑΤΟ και Διεθνών Οργανισμών αποτελεί ένα επίσης σοβαρό κίνητρο για παραμονή στους κόλπους της Π.Α..
(4).     Το 72,5% πιστεύει ότι ένα από σοβαρότερα κίνητρα εξάντλησης της Ιεραρχίας είναι η βελτίωση των οικονομικών απολαβών είτε με τη μορφή Επιδόματος Μηχανικού, είτε με τη μορφή του Επιστημονικού Επιδόματος, είτε με τη μορφή Επιδόματος  θέσεως υψηλής ευθύνης, είτε ακόμη και με  την μορφή μεγαλύτερου βασικού μισθού κατά το πρότυπο των δικαστικών. Αξιοσημείωτο εδώ είναι το γεγονός παρά το γεγονός ότι δόθηκαν τρία ενδεχόμενα απαντήσεων για το Επίδομα Μηχανικού (ως ποσοστά επί του βασικού μισθού του Ανθσγού, του Φερόμενου ή του Μισθολογικού βαθμού) οι απαντήσεις  που πήραμε ήταν :

(α).      Το  35% να είναι αντίστοιχο του Πτητικού Επιδόματος
(β).      Το  30% να είναι ποσοστό του Φερόμενου βαθμού
(γ).      Το  20% να είναι ποσοστό του Μισθολογικού βαθμού
(δ).      Το 15% να είναι ποσοστό του βασικού μισθού του Ανθσγού.

(5).     Αυτό πάντως που παραμένει κυρίαρχο ζήτημα ακόμη και πέρα από το πρακτικό ζήτημα της αξιοπρεπούς επιβίωσης που εκφράζεται με διάφορους τρόπους αύξησης των οικονομικών απολαβών, είναι το θέμα της Αναγνώρισης του ρόλου, των ικανοτήτων και των γνώσεων των Μηχανικών στην αποστολή της Π.Α. η οποία επί σειρά ετών δεν είναι διατεθειμένη να παραδεχθεί ότι πρέπει να ευρεθεί τρόπος να διορθωθούν μεταξύ άλλων και τα εξής:

(α).      Ότι οι συμπαθέστατοι κατά τα άλλα  Αξιωματικοί της ΜΠΑ δεν μπορούν να αμείβονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι Μηχανικοί της Π.Α.
(β).      Ότι  οι  επίσης συμπαθέστατοι Αξιωματικοί που προέρχονται από Υπαξιωματικούς  δεν είναι δυνατόν να ανελίσσονται μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου αποφεύγοντας επιμελώς να περάσουν από θέσεις ευθύνης (Αρχκού, Δκτου ΜΣΒ/ΜΣΑ/ΜΕΥ, ΔΥΠ), υπηρετώντας σε «προσωποπαγείς» θέσεις υπό τον Υπδκτή.
(γ).      Ότι στις  θέσεις υψηλής ευθύνης δεν είναι δυνατόν να εναλλάσσονται  με τους Μηχανικούς της Π.Α, Τεχνικοί Αξιωματικοί εξ Υπαξιωματικών εκτός και αν έχουν αποκτήσει τίτλο Διπλωματούχου Μηχανικού ώστε να αποφεύγεται η ισοπέδωση.
(δ).      Ότι θα εξασφαλισθεί  ο σεβασμός των ικανοτήτων και των γνώσεών τους και το κύρος της υπογραφής τους.

ε.      Ερώτηση Νο.5 : Όταν πήρατε την απόφαση να σταματήσετε την σταδιοδρομία σας στην Π.Α. είχατε ήδη βρει νέα δουλειά ή όχι ;

Α.      Ναι
Β.      Όχι
Γ.      Κάτι άλλο (Παρακαλούμε επεξηγήστε).

Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό δείχνουν ξεκάθαρα ότι από όσους  θυμούνται (55%) τι ακριβώς συνέβη εκείνη την περίοδο της ζωής τους :

(1).      Το 13% είχε ήδη βρεί δουλειά.
(2).      Το 39% δεν είχε βρεί δουλειά  που δείχνει την έντονη τάση φυγής περισσότερων από το 1/3, ακόμη και χωρίς εξασφάλιση μιας δεύτερης δουλειάς.
(3).      Το 3% είχε έντονη πίεση από το οικογενειακό του περιβάλλον για αποδέσμευση από την Π.Α. που δείχνει ότι το εργασιακό περιβάλλον είχε ήδη αρχίσει να δηλητηριάζει την οικογενειακή ζωή των στελεχών αυτών.
(4).      Το 45% δεν απήντησε που ερμηνεύεται ότι δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη εκείνη την περίοδο της ζωής του.

στ.      Ερώτηση Νο.6 : Τι  πρυτάνευσε (ή τι θα πρυτανεύσει) στην αναζήτηση νέου εργασιακού περιβάλλοντος; (Η απάντηση πρέπει να είναι του τύπου Α, ή Β, ή Γ, ή Α+Γ,  κλπ.)

Α.      Το καλό κλίμα στον νέο χώρο εργασίας ;
Β.      Οι οικονομικές απολαβές ;
Γ.      Η ύπαρξη επιχείρησης στο οικογενειακό περιβάλλον από  την δική σας πλευρά είτε από την πλευρά της συζύγου ή μέλλουσας συζύγου ;

Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό στην συντριπτική τους πλειοψηφία (60%) δείχνουν ξεκάθαρα ότι το βασικό αίτιο για την αθρόα υποβολή παραιτήσεων είναι συνδυασμός των ισχνών απολαβών που βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία με το προσφερόμενο ποιοτικά και ποσοτικά έργο και της συνεχούς μη αναγνώρισής του ρόλου τους που δημιουργεί τις προϋποθέσεις κακού εργασιακού κλίματος:

(1).      Το 26% ισχυρίζεται το καλό κλίμα στον νέο χώρο εργασίας.
(2).      Το 79% ισχυρίζεται τις οικονομικές απολαβές και μόνον
(3).      Το 5% είχε τις προϋποθέσεις από το οικογενειακό του περιβάλλον για αποδέσμευσή του από την Π.Α..

ζ.      Ερώτηση Νο.7 : Τι πρυτάνευσε στην απόφαση ένταξής σας στο νέο εργασιακό περιβάλλον; (Η απάντηση πρέπει να είναι του τύπου Α, ή Β, ή Γ, ή Β+Γ,  κλπ.)

Α.      Το καλό κλίμα στον νέο χώρο εργασίας ;
Β.      Οι οικονομικές απολαβές ;
Γ.      Η υπάρχουσα επιχείρηση στο οικογενειακό περιβάλλον από  την δική σας πλευρά είτε από την πλευρά της συζύγου ;

Οι απαντήσεις και στο ερώτημα αυτό στην συντριπτική πλειοψηφία αυτών  που θυμούνται (55%) τι ακριβώς συνέβη εκείνη την περίοδο της ζωής τους δείχνουν ξεκάθαρα ότι το βασικό αίτιο για την αθρόα υποβολή παραιτήσεων είναι συνδυασμός των ισχνών απολαβών που βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία με το προσφερόμενο ποιοτικά και ποσοτικά έργο και της συνεχούς μη αναγνώρισής του ρόλου τους που δημιουργεί τις προϋποθέσεις κακού εργασιακού κλίματος:

(1).      Το   8% ισχυρίζεται μόνον το καλό κλίμα στον νέο χώρο εργασίας.
(2).      Το  10% ισχυρίζεται μόνον τις οικονομικές απολαβές.
(3).      Το 31% ισχυρίζεται συνδυασμό των δύο προαναφερθέντων παραγόντων.
(4).      Το 3% ισχυρίζεται συνδυασμό οικονομικών απολαβών και οικογενειακού περιβάλλοντος ενώ τέλος
(5).      Άλλο ένα 3% ισχυρίζεται συνδυασμό οικονομικών και άλλων προσωπικών λόγων.
(6).      Το 45% δεν απήντησε που ερμηνεύεται ότι δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη εκείνη την περίοδο της ζωής του.

η.      Ερώτηση Νο.8 : Πιστεύετε ότι τελικά κάνατε λάθος που ζητήσατε ή επιδιώξατε να αποδεσμευθείτε από την Π.Α ;

Α.      Ναι (Παρακαλούμε εξηγείστε γιατί)
Β.      Όχι
Γ.      Έχετε σκεφθεί να επανέλθετε ; (Παρακαλούμε εξηγείστε γιατί)

Οι απαντήσεις και στο ερώτημα αυτό στην συντριπτική πλειοψηφία αυτών  που θυμούνται (48%) είναι ότι τελικά δεν μετάνιωσαν για την απόφαση αποδέσμευσής τους από την Π.Α. Έτσι λοιπόν:

(1).      Το   3% ισχυρίζεται ότι έκανε λάθος που ζήτησε ή επιδίωξε να αποδεσμευθεί από την Π.Α.
(2).      Το  47% ισχυρίζεται ότι πολύ καλά έπραξε.
(3).      Το 5% ισχυρίζεται συνδυασμό ορθής μεν απόφασης αλλά ανάγκης επανόδου για καθαρά οικονομικούς λόγους.
(4).      Το 3% ισχυρίζεται συνδυασμό λανθασμένης απόφασης και ανάγκης επανόδου για καθαρά οικονομικούς λόγους.
(5).      Το 42% δεν απήντησε που ερμηνεύεται ότι δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη εκείνη την περίοδο της ζωής του.

θ.      Ερώτηση Νο.9 : Μέχρι ποιόν εν ενεργεία βαθμό πιστεύετε ότι θα πρέπει να εξελίσσονται οι Αξκοί της Σ.ΜΑ, και σε ποίο ή ποίους βαθμούς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται το μεγάλο κοσκίνισμα ; (Η απάντηση πρέπει να είναι του τύπου Α+Χ, Β+Ψ, ή Β+Χ+Ψ, ή Β+Ω, Α+Ζ, κλπ.)

Α.      Υποπτεράρχου            Χ.      Επγού
Β.      Αντιπτεράρχου           Ψ.      Σμχου
Ω.      Ταξχου
Ζ.       άλλου

Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό στην συντριπτική τους πλειοψηφία (76%), δείχνουν ότι η ανέλιξη πρέπει να φθάνει στο βαθμό του Αντιπτεράρχου εν ενεργεία ενώ το μεγαλύτερο κοσκίνισμα θα πρέπει να γίνεται στο βαθμό του Σμχου (45%) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τούτο πρέπει να είναι το μοναδικό. Έτσι λοιπόν οι ληφθείσες απαντήσεις κατανέμονται ως εξής :

(1).      Το   18% πιστεύει ότι η ανέλιξη πρέπει να φθάνει στο βαθμό του Απτχου και μεγάλο κοσκίνισμα να γίνεται στο βαθμό του Επγού.
(2).      Το  26% πιστεύει ότι η ανέλιξη πρέπει να φθάνει στο βαθμό του Απτχου και μεγάλο κοσκίνισμα να γίνεται στο βαθμό του Σμχου.
(3).      Το    5% πιστεύει ότι η ανέλιξη πρέπει να φθάνει στο βαθμό του Απτχου και μεγάλο κοσκίνισμα να γίνεται στους  βαθμούς του Επγού και του Σμχου.
(4).      Το   11% πιστεύει ότι η ανέλιξη πρέπει να φθάνει στο βαθμό του Απτχου και μεγάλο κοσκίνισμα να γίνεται στους βαθμούς του Σμχου και του Ταξχου.
(5).      Το   10% πιστεύει ότι η ανέλιξη πρέπει να φθάνει στο βαθμό του Απτχου και μεγάλο κοσκίνισμα να γίνεται στο βαθμό του Ασμχου.
(6).      Το     3% πιστεύει ότι η ανέλιξη πρέπει να φθάνει στο βαθμό του Απτχου και το κοσκίνισμα να παραμείνει ως έχει.
(7).      Το      3% πιστεύει ότι η ανέλιξη πρέπει να φθάνει στο βαθμό του Απτχου και μεγάλο κοσκίνισμα να γίνεται στο βαθμό του Ταξχου.
(8).      Το      3% πιστεύει ότι η ανέλιξη πρέπει να φθάνει στο βαθμό του Υπτχου και μεγάλο κοσκίνισμα να γίνεται στο βαθμό του Σμχου.
(9).      Το      8% πιστεύει ότι η ανέλιξη πρέπει να φθάνει στο βαθμό του Υπτχου και μεγάλο κοσκίνισμα να γίνεται στο βαθμό του Ταξχου.
(10).      Το      3% πιστεύει ότι η ανέλιξη πρέπει να φθάνει στο βαθμό του Υπτχου και μεγάλο κοσκίνισμα να γίνεται στο βαθμό του Επγού.
(11).      Το  10% των απαντήσεων που ελήφθησαν είχε άλλες απόψεις ανάλογα με τις εμπειρίες και τα βιώματα του καθενός, που όμως δεν κατατείνουν σε έναν ή περισσότερους κοινούς παρανομαστές.

ι.      Ερώτηση Νο.10 : Σε περίπτωση που στην προηγούμενη ερώτηση απαντήσατε Β+Χ/Ψ/Ω, ποίες πιστεύετε ότι μπορεί να είναι οι οργανικές θέσεις Αντιπτεράρχων Μηχανικών και πόσες το μέγιστο μπορεί να είναι αυτές με τα σημερινά δεδομένα οροφής της Π.Α. ; (Η απάντηση πρέπει να είναι του τύπου Α+Χ, Β+Ψ+Ζ, ή Β+Χ+Ψ, ή Α+Ω,  κλπ.)

Α.      Το μέγιστο μία (1)             Χ.      Δ/ΔΑΥ
Β.      Το μέγιστο δύο (2)             Ψ.      Β’Υ/ΓΕΑ
Ω.      ΓΕΝ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
Ζ.       ΤΕΧΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό στην συντριπτική τους πλειοψηφία (52%), δείχνουν ότι οι θέσεις  Αντιπτεράρχου εν ενεργεία πρέπει να είναι το μέγιστο δύο (2) ενώ ως προς τις οργανικές προς κάλυψη θέσεις προτεραιότητα έχουν η θέση του Δ/ΔΑΥ (63%) του ΤΕΧΝ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (37%), του Β’Υ/ΓΕΑ (24%) και του ΓΕΝ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (9%) .Έτσι λοιπόν οι ληφθείσες απαντήσεις κατανέμονται ως εξής:

(1).      Το   18% πιστεύει ότι οι θέσεις των Απτχων πρέπει να είναι το μέγιστο δύο και κατά προτεραιότητα πρέπει να είναι του Δ/ΔΑΥ και του Β’Υ/ΓΕΑ.
(2).      Το  18% πιστεύει ότι οι θέσεις των Απτχων πρέπει να είναι το μέγιστο δύο και κατά προτεραιότητα πρέπει να είναι του Δ/ΔΑΥ και του ΤΕΧΝ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ.
(3).      Το  5% πιστεύει ότι οι θέσεις των Απτχων πρέπει να είναι το μέγιστο δύο και κατά προτεραιότητα πρέπει να είναι του Β’Υ/ΓΕΑ και του ΤΕΧΝ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ.
(4).      Το   6% πιστεύει ότι οι θέσεις των Απτχων πρέπει να είναι το μέγιστο δύο και κατά προτεραιότητα πρέπει να είναι του Δ/ΔΑΥ και του ΓΕΝ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ.
(5).      Το   3% πιστεύει ότι οι θέσεις των Απτχων πρέπει να είναι το μέγιστο δύο και κατά προτεραιότητα πρέπει να είναι του Δ/ΔΑΥ και του Δ/ΔΑΕ.
(6).      Το   3% πιστεύει ότι οι θέσεις των Απτχων πρέπει να είναι το μέγιστο δύο και μία οπωσδήποτε του ΤΕΧΝ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ.
(7).      Το     18% πιστεύει ότι η θέση του Απτχου πρέπει να είναι το μέγιστο μία και κατά προτεραιότητα πρέπει να είναι του Δ/ΔΑΥ.
(8).      Το     3% πιστεύει ότι η θέση του Απτχου πρέπει να είναι το μέγιστο μία και κατά προτεραιότητα πρέπει να είναι του ΓΕΝ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ.
(9).      Το    10% πιστεύει ότι η θέση του Απτχου πρέπει να είναι το μέγιστο μία και κατά προτεραιότητα πρέπει να είναι του ΤΕΧΝ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ.
(10).      Το     3% πιστεύει ότι η θέση του Απτχου πρέπει να είναι το μέγιστο μία και κατά προτεραιότητα πρέπει να είναι του Δ/ΔΑΥ ή του Β’Υ/ΓΕΑ.
(11).       Το     13% δεν έχει άποψη γιατί έχει απομακρυνθεί πέραν της 25ετίας από την Π.Α και δεν γνωρίζει τις παραμέτρους που σήμερα επικρατούν.

ια.       Ερώτηση Νο.11: Πέραν των τυπικών προσόντων πιστεύετε ότι οι Ανώτεροι Αξκοί πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτουν ποία από τα κατωτέρω επιπλέον προσόντα ; (Η απάντηση πρέπει να είναι του τύπου Α+Γ, Α+Β+Δ, ή Γ+Δ, ή Α+Δ,  κλπ.)

Α.            Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο advanced και άνω
B.            Μία ακόμη γλώσσα της Ε.Ε σε επίπεδο lower
Γ.            Οποιοδήποτε Μεταπτυχιακό τίτλο
Δ.            Μία τοποθέτηση εξωτερικού οπωσδήποτε

Οι απαντήσεις στο υπόψη ερώτημα δίνουν μια ανάγλυφη μορφή της αξιοκρατίας όπως την αντιλαμβάνονται οι Μηχανικοί της Π.Α όχι μόνον για λογαριασμό τους αλλά και για το σύνολο των αξιωματικών των Ε.Δ. για τον απλούστατο λόγο ότι δεν φοβούνται το ανέβασμα του πήχεος από την στιγμή που αυτό θα  δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ασφαλούς ανέλιξης των αρίστων στην ιεραρχία τόσον των Ε.Δ όσον και της Π.Α.. Έτσι λοιπόν για την προαγωγή σε Ανώτερο αξιωματικό, υπάρχει καθολική αποδοχή του κριτηρίου της λίαν ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (92%) ως βασικού κριτηρίου, συντριπτική αποδοχή του κριτηρίου ύπαρξης οιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου (66%) επίσης ως βασικού κριτηρίου, αποδοχή κατά το 1/3 περίπου (31%) του κριτηρίου τουλάχιστον μίας τοποθέτησης εξωτερικού μέχρι και τον βαθμό του Σγού και τέλος αποδοχή κατά το 1/5 περίπου (18%) της ικανοποιητικής γνώσης μιας ακόμη γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικά οι απαντήσεις της ύπαρξης των επί πλέον των ισχυόντων βασικών προσόντων για την προαγωγή σε Ανώτερο αξιωματικό κατανέμονται ως εξής :

(1).    Το 37% πιστεύει ότι απαιτείται γνώση της Αγγλικής σε λίαν ικανοποιητικό επίπεδο και παράλληλα η κατοχή οιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
(2).    Το  13% πιστεύει ότι απαιτείται γνώση της Αγγλικής σε λίαν ικανοποιητικό επίπεδο και παράλληλα η κατοχή οιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλά και τουλάχιστον μία τοποθέτηση εξωτερικού μέχρι και τον βαθμό του Σγού.
(3).    Το 10% πιστεύει ότι απαιτείται γνώση της Αγγλικής σε λίαν ικανοποιητικό επίπεδο και παράλληλα τουλάχιστον μία τοποθέτηση εξωτερικού μέχρι και τον βαθμό του Σγού.
(4).    Το  10% πιστεύει ότι αρκεί η γνώση της Αγγλικής σε λίαν ικανοποιητικό επίπεδο.
(5).    Το  8% πιστεύει ότι απαιτείται γνώση της Αγγλικής σε λίαν ικανοποιητικό επίπεδο και παράλληλα η κατοχή οιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλά  και η ικανοποιητική γνώση μιας ακόμη γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(6).    Το  5% πιστεύει ότι απαιτείται γνώση της Αγγλικής σε λίαν ικανοποιητικό επίπεδο και παράλληλα η κατοχή οιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τουλάχιστον μία τοποθέτηση εξωτερικού μέχρι και τον βαθμό του Σγού αλλά  και η ικανοποιητική γνώση μιας ακόμη γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(7).    Το  5% πιστεύει ότι απαιτείται γνώση της Αγγλικής σε λίαν ικανοποιητικό επίπεδο και παράλληλα η ικανοποιητική γνώση μιας ακόμη γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(8).    Το  3% πιστεύει ότι απαιτείται γνώση της Αγγλικής σε λίαν ικανοποιητικό επίπεδο και παράλληλα τουλάχιστον μία τοποθέτηση εξωτερικού μέχρι και τον βαθμό του Σγού αλλά  και η ικανοποιητική γνώση μιας ακόμη γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(9).    Το 3% πιστεύει ότι απαιτείται η κατοχή οιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλά και η ικανοποιητική γνώση μιας ακόμη γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(10).      Το   6%  δεν απήντησε.

ιβ.      Ερώτηση Νο.12 : Πέραν των τυπικών προσόντων πιστεύετε ότι οι Ανώτατοι Αξκοί πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτουν ποία από τα κατωτέρω επιπλέον προσόντα ; (Η απάντηση πρέπει να είναι του τύπου Α+Γ, Α+Β+Δ, ή Γ+Δ, ή Α+Δ,  κλπ.)

Α.            Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο proficiency
B.            Μία ακόμη γλώσσα της Ε.Ε σε επίπεδο advanced
Γ.            Μεταπτυχιακό τίτλο  σε τομέα της ειδικότητας τους
Δ.            Μεταπτυχιακό τίτλο  σε τομέα διαφορετικό της ειδικότητας τους
Ε.            Δύο τοποθετήσεις εξωτερικού οπωσδήποτε

Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο οι απαντήσεις στο υπόψη ερώτημα δίνουν μια ανάγλυφη μορφή της αξιοκρατίας όπως την αντιλαμβάνονται οι Μηχανικοί της Π.Α όχι μόνον για λογαριασμό τους αλλά και για το σύνολο των αξιωματικών των Ε.Δ. για τον απλούστατο λόγο ότι δεν φοβούνται το ανέβασμα του πήχεος από την στιγμή που αυτό θα  δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ασφαλούς ανέλιξης των αρίστων στην ιεραρχία τόσον των Ε.Δ όσον και της Π.Α.. Έτσι λοιπόν για την προαγωγή σε Ανώτατο αξιωματικό, υπάρχει σχεδόν καθολική αποδοχή του κριτηρίου της άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (79%) ως βασικού κριτηρίου, συντριπτική αποδοχή του κριτηρίου ύπαρξης μεταπτυχιακού τίτλου (66%) πάνω στην ειδικότητα επίσης ως βασικού κριτηρίου, αποδοχή κατά το 1/3 περίπου (34%) του κριτηρίου της ικανοποιητικής γνώσης μιας ακόμη γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος αποδοχή επίσης κατά το 1/3 περίπου (34%) του κριτηρίου τουλάχιστον δύο τοποθετήσεων εξωτερικού μέχρι και τον βαθμό του Σμχου. Αναλυτικά οι απαντήσεις της ύπαρξης των επί πλέον των ισχυόντων βασικών προσόντων για την προαγωγή σε Ανώτατο αξιωματικό κατανέμονται ως εξής :

(1).    Το 16% πιστεύει ότι απαιτείται γνώση της Αγγλικής σε άριστο επίπεδο και παράλληλα η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πάνω στην ειδικότητα.
(2).    Το  16% πιστεύει ότι απαιτείται γνώση της Αγγλικής σε άριστο επίπεδο και παράλληλα η κατοχή οιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πάνω στην ειδικότητα αλλά και τουλάχιστον δύο τοποθετήσεις εξωτερικού μέχρι και τον βαθμό του Σμχου.
(3).    Το  13% πιστεύει ότι απαιτείται γνώση της Αγγλικής σε άριστο επίπεδο και παράλληλα η κατοχή οιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πάνω στην ειδικότητα αλλά και η λίαν ικανοποιητική γνώση μιας ακόμη γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(4).    Το  8% πιστεύει ότι αρκεί η γνώση της Αγγλικής σε άριστο επίπεδο.
(5).    Το  8% πιστεύει ότι απαιτείται γνώση της Αγγλικής σε άριστο επίπεδο και παράλληλα η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πάνω στην ειδικότητα, και η κατοχή οιουδήποτε ακόμη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η λίαν ικανοποιητική γνώση μιας ακόμη γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τουλάχιστον δύο τοποθετήσεις εξωτερικού μέχρι και τον βαθμό του Σμχου.
(6).    Το  5% πιστεύει ότι απαιτείται γνώση της Αγγλικής σε άριστο  επίπεδο και παράλληλα η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πάνω στην ειδικότητα, τουλάχιστον δύο τοποθετήσεις εξωτερικού μέχρι και τον βαθμό του Σμχου αλλά και η λίαν ικανοποιητική γνώση μιας ακόμη γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(7).    Το 5% πιστεύει ότι απαιτείται η κατοχή οιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και παράλληλα η λίαν ικανοποιητική γνώση μιας ακόμη γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(8).    Το  5% πιστεύει ότι απαιτείται γνώση της Αγγλικής σε άριστο επίπεδο και παράλληλα η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πάνω στην ειδικότητα αλλά και η κατοχή οιουδήποτε ακόμη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
(9).    Το 3% πιστεύει ότι απαιτείται γνώση της Αγγλικής σε άριστο  επίπεδο, η κατοχή οιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλά και τουλάχιστον δύο τοποθετήσεις εξωτερικού μέχρι και τον βαθμό του Σμχου.
(10).      Το 3% πιστεύει ότι απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πάνω στην ειδικότητα αλλά και τουλάχιστον δύο τοποθετήσεις εξωτερικού μέχρι και τον βαθμό του Σμχου.
(11).      Το 3% πιστεύει ότι αρκεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πάνω στην ειδικότητα.
(12).      Το   8%  δεν απήντησε.

2.            Από το σύνολο των ανωτέρω απαντήσεων προκύπτουν τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα:

α.            Οι ισχνές οικονομικές αποδοχές είναι το κυριότερο πρόβλημα  γιατί βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία με το προσφερόμενο έργο.
β.            Η έλλειψη οράματος ταλαιπωρεί ψυχικά τους Μηχανικούς της Π.Α. με αποτέλεσμα να παραιτούνται όταν πεισθούν ότι τίποτε πλέον δεν μπορεί ή δεν προλαβαίνει να γίνει γι’αυτούς.
γ.            Η έλλειψη αξιοκρατίας είναι ένας άλλος μεγάλος ψυχοφθόρος παράγοντας που δυστυχώς βλέπουν ότι προϊόντος του χρόνου αντί να βελτιώνεται αυτός επιδεινώνεται.
δ.            Διαθέτουν ακόμη και σήμερα πολλά αποθέματα ενεργητικού με αποτέλεσμα να καταθέτουν σοβαρές και τεκμηριωμένες προτάσεις εμπέδωσης της αξιοκρατίας μέσα σε ένα αυστηρά δομημένο σύστημα όπως είναι οι Ε.Δ.και μάλιστα κατά τον πρότυπο της «μασημένης τροφής» που οφείλει μόνον κάποιος επιτέλους να καταπιεί. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα των εμπεριστατωμένων προτάσεων που γίνονται στο Παράρτημα «E» με βάση τον προς αναθεώρηση Νόμο 2439/1996.

3.         Εναπόκειται πλέον την Ηγεσία η αποδοχή τους στο σύνολό τους  ή εν μέρει στο μέτρο που αυτή δεν θα είναι ενάντια στην κοινή λογική και όχι στην δύναμη του πλήθους ομάδων με χαμηλά προσόντα.

Πίσω στο Gallup

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *