ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ HMS

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της

‘Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης’

Hellenic Maintenance Society
1. ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ

1.1. Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με την Επωνυμία ‘Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης’, και στην αγγλική γλώσσα ‘Hellenic Maintenance Society (στο εξής Σωματείο ή Εταιρία).
1.2. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης. Το Σωματείο μπορεί  να αλλάξει έδρα με τροποποίηση του  καταστατικού του, που θα εγκριθεί από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία 1.3.  Επίσης μπορεί να ιδρύει γραφεία ή παραρτήματα και σε άλλα μέρη της χώρας ή του εξωτερικού.
2. ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ
2.1.  Σκοπός της Εταιρίας είναι:
2.1.1.  Η θεμελίωση της ‘Συντήρησης’ σε επιστημονική και τεχνολογική βάση, και η σημασία της για ένα μέλλον με λιγότερα προβλήματα, βλάβες και καταστροφές.
2.1.2.  Η διάδοση των αρχών και των επιστημονικών εξελίξεων σε θέματα διοίκησης, τεχνολογίας και εφαρμοσμένων πρακτικών στο χώρο της ‘συντήρησης’ και της ‘διαχείρισης τεχνικών μέσων’.
2.1.3.  Η ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου της συντήρησης στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία κάθε επιχείρησης/οργανισμού.  Η ανάδειξη του ρόλου της Συντήρησης συνεπάγεται την αναγνώριση της καίριας σημασίας της σε παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες, καθώς επίσης στο περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια.
2.2.  Οι όροι ‘Συντήρηση’ (Maintenance) και ‘διαχείριση τεχνικών μέσων’ (Engineering Asset Management), αναφέρονται στο συνδυασμό όλων των τεχνολογικών, διαχειριστικών και διοικητικών ενεργειών κατά τη διάρκεια της ζωής τεχνικού υλικού, με στόχο τη διατήρησή του ή την επαναφορά του σε κατάσταση τέτοια που να του επιτρέπει να ανταπεξέλθει σε δεδομένες απαιτούμενες λειτουργίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί.
2.3  Το Σωματείο στοχεύει στην ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης έρευνας, για την εξέλιξη της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε θέματα συντήρησης μέσω:
2.3.1.    Συνεδρίων, εκδόσεων, επιστημονικών ερευνών, αρθογραφίας, μέσων μαζικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, δημιουργίας βιβλιοθήκης και βάσης δεδομένων με διεθνή αρθογραφία και δραστηριότητες του χώρου.
2.3.2.    Της ανάπτυξης  προγραμμάτων δια ‘’βίου εκπαίδευσης’’, και εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης προς κάθε μέλος αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις) με στόχο τη δημιουργία προσωπικού συντήρησης υψηλού επιπέδου και τόσο σε τεχνικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.
2.3.3.    Της δημιουργίας πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεξιοτήτων συντήρησης.
2.3.4.    Της δημιουργίας και διάθεσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων αυτοεκπαίδευσης.
2.3.5.    Της διενέργειας τακτικών ενημερωτικών ημερίδων και ανακοινώσεων σε θέματα συναφή προς τους σκοπούς της Εταιρίας.
2.3.6.    Της έκδοσης ειδικών τεχνικών και επιστημονικών, ενημερωτικών φυλλαδίων, εγχειριδίων και βιβλίων.
2.3.7.    Της ανάπτυξης μεθοδολογίας και εργαλείων πιστοποίησης του επιπέδου κατάρτισης φυσικών προσώπων σε θέματα διοίκησης και τεχνικής υποστήριξης στη συντήρηση. Επίσης θα μπορεί να εφαρμόζει τα παραπάνω εργαλεία για την έκδοση και απονομή πιστοποιητικών κατάρτισης.
2.3.8.    Της ανάπτυξης μεθοδολογίας αξιολόγησης επιχειρήσεων και οργανισμών,  για την απονομή βραβείων και άλλων διακρίσεων, με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών στο χώρο της Συντήρησης.
2.3.9.    Της ενθάρρυνσης και προώθησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών στο χώρο της Συντήρησης, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
2.3.10. Της χορήγησης υποτροφιών για την οικονομική ενίσχυση φοιτητών για μεταπτυχιακά στο χώρο της Συντήρησης.
2.3.11. Οποιασδήποτε άλλης νόμιμης ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία αποβλέπει στην επίτευξη των στόχων του σωματείου.
2.4  Το σωματείο στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργιών και ανταλλαγής γνώσης και πληροφοριών με:
2.4.1.    Επιχειρήσεις, συνδέσμους επιχειρήσεων, επαγγελματικά και επιστημονικά σωματεία και εταιρίες.
2.4.2.    Φορείς ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.
2.4.3.    Ερευνητικούς φορείς.
2.4.4.    Τον Δημόσιο Τομέα, συμπεριλαμβανομένων ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και τη Δημόσια Διοίκηση.
2.4.5.     Σώματα και φορείς προτυποποίησης και πιστοποίησης.
2.4.6.     Άλλους φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της Συντήρησης.
2.5.  Επιδίωξη του Σωματείου είναι η συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Σωματείων Συντήρησης με επωνυμία European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS), με σκοπό συντονισμό και την ανάληψη κοινών δράσεων με άλλα Ευρωπαϊκά Σωματεία Συντήρησης. Η συμμετοχή στο EFNMS θα στοχεύει επίσης, στην προτυποποίηση και πιστοποίηση πρακτικών και διαδικασιών συντήρησης σε εθνικό επίπεδο.


3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια του Σωματείου ορίζεται αόριστη.
4. ΠΟΡΟΙ – ΔΑΠΑΝΕΣ
Το Σωματείο διαθέτει τους πόρους του για την επίτευξη των στόχων του. Οι πόροι είναι:
4.1.      Τα δικαιώματα εγγραφής μελών
4.2.      Οι ετήσιες συνδρομές
4.3.         Επιχορηγήσεις από δημόσιους φορείς χρηματοδότησης και έκτακτες εισφορές των μελών.
4.4.        Έσοδα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες, (πάντα συναφή με το αντικείμενο της συντήρησης) όπως διοργάνωση συνεδρίων, πραγματοποίηση ημερίδων, πιστοποιήσεις, αξιολογήσεις, πώληση εγχειριδίων, βιβλίων κλπ.
4.5.      Οι προς το Σωματείο δωρεές, χορηγίες και κάθε φύσης οικονομικές ενισχύσεις
4.6.      Κάθε άλλο νόμιμο έσοδό του, που εξυπηρετεί την επίτευξη των στόχων του σωματείου.
Οι δαπάνες του σωματείου εμπτίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
4.7.      Έξοδα παραστάσεως για οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
4.8.      Έξοδα μεταβάσεως και άλλα των μελών του ΔΣ σε τόπους οργάνωσης εκδηλώσεων.
4.9.      Αγορά γραφικής ύλης, οργάνων προβολής, υπολογιστών και κάθε είδους εξοπλισμού για χρήση αποκλειστικώς του Σωματείου και των μελών του.
4.10.        Αμοιβές τρίτων για παροχή υπηρεσιών προς το Σωματείο.
4.11.        Μισθοί προσωπικού, ενοίκια και γενικά έξοδα λειτουργίας γραφείων του σωματείου
4.12.   Κάθε άλλη νόμιμη δαπάνη η οποία εξυπηρετεί την επίτευξη των στόχων του σωματείου.
Τα παραπάνω εξειδικεύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που μπορεί να ληφθεί μετά από σχετική εισήγηση του ΔΣ.
5. ΜΕΛΗ – ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
5.1.    ΜΕΛΗ
Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν όλα τα πρόσωπα, τα οποία συγκεντρώνουν τα παρακάτω αναφερόμενα προσόντα, σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες .
5.1.1. Τακτικά Μέλη
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ασχολούνται με το χώρο της Συντήρησης, και είναι πτυχιούχοι Ανωτάτης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, ή έχουν παρακολουθήσει συναφή με το χώρο της Συντήρησης προγράμματα εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικοί Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου, καθώς και Εκπαιδευτές σε ανάλογα προγράμματα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (ΚΕΚ, ΟΑΕΔ ή άλλα), καθώς και όσοι ασκούν το επάγγελμα του Συμβούλου οργάνωσης συντήρησης.
Επίσης, δόκιμα μέλη που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος στο Σωματείο μπορούν να γίνουν δεκτά ως τακτικά μέλη εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή με το χώρο της Συντήρησης Εκπαιδευτικά Προγράμματα.
Τα Τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου σε όλα τα όργανα διοίκησης του Σωματείου και στις ομάδες εργασίας, του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Μπορούν να ανήκουν και σε άλλες Εταιρίες, Ενώσεις, Σωματεία, Οργανώσεις κλπ, με την προϋπόθεση ότι οι επιδιώξεις αυτών των Ενώσεων, Σωματείων, Οργανώσεων κλπ, δεν αντιτίθενται στους σκοπούς της Εταιρίας.
Κάθε Τακτικό ή Συνεργαζόμενο μέλος μετά τη συνταξιοδότησή του, τυγχάνει ειδικής έκπτωσης επί των κανονικών οικονομικών υποχρεώσεων, σε ποσοστό που καθορίζεται από το ΔΣ
5.1.2 . Δόκιμα – Σπουδάζοντα μέλη
Στην κατηγορία αυτή μπορούν να εγγραφούν:
φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας των Τακτικών Μελών, αλλά χωρίς να επιθυμούν να γίνουν άμεσα Τακτικά Μέλη θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά τις δραστηριότητες του Σωματείου.
φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ενδιαφέρον για την Τεχνολογία και τη Διοίκηση της Συντήρησης, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγγραφή τους ως Τακτικά Μέλη.
φυσικά πρόσωπα που έχουν πάνω από πέντε έτη εμπειρίας σε διοικητική ή εποπτική θέση στο χώρο της Συντήρησης
σπουδαστές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του Εξωτερικού για τους οποίους η Τεχνολογία και Διοίκηση της Συντήρησης άπτεται του αντικειμένου των σπουδών τους.
Η μέγιστη διάρκεια παραμονής στο Σωματείο ως Δόκιμο-Σπουδάζων μέλος είναι δύο (2) έτη, εκτός από τους σπουδαστές, όπου μπορεί να επεκταθεί μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος τα Δόκιμα – Σπουδάζοντα μέλη, με την σύμφωνη γνώμη του ΔΣ μπορούν να εγγραφούν ως Τακτικά μέλη.
Τα Δόκιμα – Σπουδάζοντα μέλη έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου σε όλα τα όργανα διοίκησης του Σωματείου και στις ομάδες εργασίας, αλλά όχι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του δικαιώματος εγγραφής ενώ έχουν ειδικές εκπτώσεις για τις ετήσιες συνδρομές.
5.1.3.     Συλλογικά μέλη
Στην κατηγορία αυτή μπορούν να εγγραφούν ως μέλη νομικά πρόσωπα, με ενδιαφέροντα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο σκοπό της Εταιρίας. Τα συλλογικά μέλη μπορεί να εκπροσωπούνται από έναν αριθμό αντιπροσώπων, όπως εξειδικεύται παρακάτω, αριθμό ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων του μέλους, κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης εγγραφής, διατηρώντας όμως δικαίωμα μιας μόνο ψήφου, φορέας της οποίας είναι το άτομο που έχει ορισθεί από το συλλογικό μέλος.
Αριθμός ατόμων      Αριθμός  αντιπροσώπων
0-10                                 2
11-100                                 3
101-250                                4
251-1000                       6
1000-2500                      8
2500-                             10
Οι εκπρόσωποι των συλλογικών μελών πρέπει να διαθέτουν τα προαναφερθέντα προσόντα του Τακτικού Μέλους. Τα Συλλογικά Μέλη έχουν δικαίωμα αντικατάστασης των αντιπροσώπων τους με έγγραφη αίτηση που πρέπει να υποβάλουν προς το σωματείο. Οι εκπρόσωποι συλλογικών μελών έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
5.1.4   Επίτιμα μέλη
Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στο χώρο της Συντήρησης. Η ανακήρυξη τους γίνεται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση, με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Τα Επίτιμα Μέλη εγγράφονται τιμής ένεκεν, και δεν πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής και συνδρομές. ‘Eχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους δεν έρχεται σε αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες κατηγορίες μελών.
5.2  ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να γίνει μέλος της Εταιρίας, πρέπει να υποβάλει προς το ΔΣ έγγραφη αίτηση – δήλωση ανάλογα με την κατηγορία που αιτείται την εγγραφή του, την οποία το ΔΣ υποχρεύται να εξετάσει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του. Το ΔΣ , εφ’ όσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στην αντίστοιχη κατηγορία μέλους. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το ΔΣ, ή εάν εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης δε γνωστοποιήσει την απόφασή του στον αιτούντα, μπορεί ο τελευταίος να ζητήσει εγγράφως να εξεταστεί η αίτησή του στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση η οποία αποφαίνεται οριστικά για την αποδοχή ή μη του αιτούντος ως μέλους με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Κατ’ εξαίρεση, η αποδοχή των Επίτιμων Μελών γίνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών του ΔΣ, χωρίς υποβολή αίτησης και επικυρώνεται μετά με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της ΓΣ.
Το κόστος εγγραφής, α): 60 € για τακτικά μέλη και β) τα επίτιμα και τα δόκιμα-σπουδάζοντα μέλη δεν καταβάλουν κόστος εγγραφής. γ) Το κόστος εγγραφής των συλογιικών μελών είναι 200 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμοστούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.  Η καταβολή του κόστους εγγραφής συνεπάγεται την αποδοχή των όρων του καταστατικού του σωματείου.


6. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Το ύψος της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται σε: α) 60€ για τακτικά μέλη β) 30€ για τα δόκιμα-σπουδάζοντα μέλη και για τα συλλογικά μέλη καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων του συλλογικού μέλους τη χρονική στιγμή της καταβολής του ποσού της συνδρομής, όπως παρακάτω:
Αριθμός ατόμων      Ετήσια συνδρομή
Εταιρίας
0-10                        200
11-100                     300
101-250                    500
251-1000                  800
1000-2500               1300
2500-                       2000
Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμοστούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
7. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Μέλος του σωματείου διαγράφεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
7.1.      Αν το ζητήσει εγγράφως αποστέλλοντας σχετική επιστολή προς το ΔΣ και αφού τακτοποιήσει τις τυχόν υπάρχουσες οικονομικές του υποχρεώσεις. Η αποχώρηση γίνεται αποδεκτή από την ημέρα συνεδρίασης του ΔΣ, κατά την οποία ανεγνώσθη η δήλωση αποχώρησης.
7.2          Αν το προτείνει το ΔΣ και συγκεκριμένα:
7.2.1.  Αν δεν καταβάλει τη συνδρομή του για δύο (2) χρόνια
7.2.2  Αν παραβιάζει τους όρους του καταστατικού ή δεν εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ.
Στις περιπτώσεις που το ΔΣ προτείνει προς τη ΓΣ τη διαγραφή μέλους του σωματείου για έναν από τους παραπάνω λόγους, πρέπει να προηγηθεί έγγραφη κοινοποίηση προς αυτό, η οποία να περιέχει τους λόγους για τους οποίους προτείνεται η διαγραφή του. Στην περίπτωση που η αιτία της πρότασης διαγραφής είναι η καθυστέρηση καταβολής συνδρομών, το μέλος μπορεί να επιλέξει να τακτοποιήσεις της οικονομικές του εκκρεμότητες με ενδεχόμενη προσαύξηση, εάν έχει κάτι τέτοιο αποφασιστεί με απόφαση της ΓΣ, χωρίς καμία παραπέρα συνέπεια. Διαφορετικά, το μέλος υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός 15 ημερών από την παραλαβή της επιστολής, διαφορετικά το ΔΣ μπορεί να προτείνει τη διαγραφή του στην πρώτη μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας ΓΣ, κατά την οποία μπορεί το προτεινόμενο για διαγραφή μέλος να παραστεί και να εκθέσει τις απόψεις του. Η ΓΣ αποφασίζει για την τύχη της πρότασης του ΔΣ. Μέλος που έχει διαγραφεί για μη καταβολή εισφορών μπορεί να επανεγγραφεί μετά την τακτοποίηση των οικονομικών του εκκρεμοτήτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους νέας εγγραφής.
8.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη έχουν επιπλέον τα παρακάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις:
8.1  Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
8.2  Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του ΔΣ του Σωματείου.
8.3  Να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και τα όργανα του Σωματείου.
8.4  Nα εκπληρώνουν εγκαίρως τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο.
8.5 Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, με εξαίρεση τα όσα ορίζονται για τα δόκιμα και επίτιμα μέλη.
8.6  Έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για την πορεία των υποθέσεων του σωματείου.
8.7 Έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις τυχόν εγκαταστάσεις, βιβλιοθήκες και κάθε είδους υποδομή του σωματείου για την εξυπηρέρηση των στόχων και των επιδιώξεων αυτού και την επιστημονική και τεχνική τους ενημέρωση.
8.8 Έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις δραστηριότητες του σωματείου, να μετέχουν στη συζήτηση και τις ψηφοφορίες των ΓΣ και να εκφράζουν τη γνώμη τους σε οποιοδήποτε θέμα αφορά το σωματείο.
8.9 Έχουν το διακαίωμα τις πρόσβασης στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του σωματείου και μάλιστα σε προνομιακές τιμές σε σύγκριση με τα μη μέλη.
9. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Μέλη της Εταιρίας τα οποία καθυστερούν αδικαιολόγητα τις ταμειακές τους υποχρεώσεις ειδοποιούνται εγγράφως ή ηλεκτρονικά όπως μέσα σε 30 ημέρες από την ειδοποίηση τακτοποιήσουν αυτές. Το ΔΣ, μετά από την άπρακτη παρέλευση αυτής της προθεσμίας, αποφασίζει περί της διαγραφής ή μη αυτών των μελών. Σε περίπτωση διαγραφής, η επανεγγραφή αυτών των μελών γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία εγγραφής των νέων μελών.
Εάν κάποιο μέλος δε συμμορφώνεται με το παρόν καταστατικό, τους στόχους του Σωματείου και τις υποχρεώσεις του ως μέλος ή δημιουργεί εμπόδια στην ομαλή λειτουργία του, το ΔΣ οφείλει να το καλέσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά σε απολογία. Σε περίπτωση που το μέλος δεν προσέλθει αδικαιολόγητα στις καθορισμένες προθεσμίες (εντός 30 ημερών), το ΔΣ οφείλει να προχωρήσει στην επιβολή μιας από τις παρακάτω κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της περίπτωσης:
–         Παρατήρηση,
–         Διαγραφή
Το μέλος μπορεί να προσβάλει εγγράφως την απόφαση για επιβολή πειθαρχικής κύρωσης . Η προσβολή αυτή αναστέλλει την απόφαση του ΔΣ. Το ενδιαφερόμενο μέλος μπορεί να παρουσιάσει την περίπτωσή του στην επόμενη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει ή ακυρώνει την επιβληθείσα ποινή με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
10. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Όργανα Διοίκησης της Εταιρίας είναι:
10.1. Η Γενική Συνέλευση των μελών (ΓΣ).
10.2. Επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), που αποτελείται από:
Τον Πρόεδρο (Chapter Chairman).
Τον Αντιπρόεδρο, τον υπεύθυνο για τα διοικητικά θέματα (Vice – Chairman, Administration).
Τον Αντιπρόεδρο, τον υπεύθυνο για τα οικονομικά θέματα (Vice – Chairman, Finance).
Τον Αντιπρόεδρο, τον υπεύθυνο για τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά θέματα (Vice – Chairman, Operations).
Τρία (3) μέλη με δικαίωμα ψήφου.
Δύο (2) αναπληρωματικά, μέλη, για περιπτώσεις μόνιμων αποχωρήσεων από το ΔΣ
10.3. Τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ). Το ΕΣ εκλέγει τον Πρόεδρό του.
Σε κάθε περίπτωση, αποκλείονται από τα ‘Όργανα Διοίκησης μέλη που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα μετά από δικαστική απόφαση.
11. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ (ΓΣ)
11.1.       Η ΓΣ των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρίας. Η ΓΣ αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Σωματείο και δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΔΣ. Η ΓΣ εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ. Εκλέγει τα μέλη του ΔΣ. Τροποποιεί το καταστατικό, διαλύει την Εταιρία. Με αναστρέψιμη απόφαση της ΓΣ, είναι δυνατό να παραταθεί η θητεία του ΔΣ για διάστημα έως 12 μηνών.
11.2.       Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι Τακτικές και Έκτακτες. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται την περίοδο Ιανουάριο – Μάιο κάθε έτους. Οι Έκτακτες Γεν.Συνελεύσεις συγκαλούνται για σοβαρά θέματα της Εταιρίας με απόφαση του ΔΣ ή με έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε τριάντα (30) μέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση ή η αίτηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέματα Ημερησίας Διάταξης, τόπο και χρόνο, καθώς και να φέρει τις υπογραφές των συγκαλούντων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκυρήσσεται δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, διεξάγεται δε άσχετα από την απαρτία. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της Εταιρίας. Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι Τακτική ή Έκτακτη. Τόσο για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού όσο και για την διάλυση της Εταιρίας απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των 3/4. Διαφορετικά η ΓΣ θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παρευρεθούν σε αυτή τουλάχιστον το 1/5 των μελών με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η έλλειψη απαρτίας, συγκαλλείται επαναλληπτική ΓΣ σε ημερομηνία που απέχει τουλάχιστον δύο (2) ημέρες από την προηγούμενη. Η επαναλληπτική ΓΣ μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει απαρτία αν παρευρεθούν σε αυτήν το 1/10 των μελών με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή το 1/4 σε περίπτωση καταστατικής ΓΣ. Μέλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος της ΓΣ αν προσκομισθεί σχετική εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να κατατεθεί προς το ΔΣ πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η ΓΣ προεδρεύεται από τον πρόεδρο του ΔΣ ή από έναν από τους αντιπροέδρους, κατόπιν απόφασης του ΔΣ.
11.3.       Ο χρόνος και ο τόπος σύγκλησης της ΓΣ καθορίζεται από το ΔΣ και κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα στα μέλη. Στις Γενικές Συνελεύσεις ψηφίζουν από τα ταμειακά εντάξει μέλη, εκείνα με δικαίωμα ψήφου, με ανάταση της χειρός πλην των αρχαιρεσιών ή άλλων περιπτώσεων οι οποίες κρίνονται σοβαρές και που γίνονται με μυστική ψηφοφορία, όπως σε προσωπικά ζητήματα και θέματα εμπιστοσύνης στο ΔΣ. Η ΓΣ συνέρχεται σε σώμα, μετά από τη διαπίστωση απαρτίας (50% συν ενός των ταμειακά εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου). Μέλος της ΓΣ που κωλύεται να παραστεί στη συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει εγγράφως άλλο μέλος όπως ψηφίσει για λογαριασμό του, αφού έχει λάβει γνώση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ύπαρξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα, στον ίδιο τόπο, το πολύ μέχρι δύο (2) εβδομάδες μετά. Στην περίπτωση αυτή διεξάγεται δε άσχετα από την απαρτία.
11.4.       Στις Γενικές Συνελεύσεις εκλέγεται διμελές Προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της ΓΣ, που διευθύνει τη ΓΣ και το Γραμματέα της ΓΣ, ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά, τα οποία κατόπιν φυλάσσονται στο αρχείο της Εταιρίας.
11.5        Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του 50% συν (1) ενός των ψηφισάντων μελών εκτός από την αυξημένη πλειοψηφία που ορίζεται στην παράγραφο 12.2. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων του έτους από το ΔΣ και υποβάλλεται προς συζήτηση ο ισολογισμός. Υποβάλλεται επίσης ο προϋπολογισμός του επομένου έτους. Ακολουθεί η παρουσίαση της έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει και να απαλλάσσει το ΔΣ από κάθε ευθύνη. Ακολουθούν αμέσως αρχαιρεσίες, για την εκλογή του νέου ΔΣ (αν συντρέχει λόγος).
12. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
12.1.       Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρία με διετή (2) θητεία των μελών του, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Σωματείου σε περίπτωση που αυτός υπάρξει, μετά από σχετική απόφαση της ΓΣ.
12.2.        Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των πόρων του, εκτός από περιπτώσεις που χρειάζεται ή προϋπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ‘Έχει τη δυνατότητα να εκχωρεί αρμοδιότητες του σε μέλη ή σε ομάδες μελών του ΔΣ, μέσω του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας.
12.3.       Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μελών.
12.4.       Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
12.5.        Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών, των οποίων η δημιουργία τυχόν αποφασιστεί από το ΔΣ.
12.6.       Το ΔΣ συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή κωλυόμενου του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του υπεύθυνου για τα διοικητικά θέματα, τακτικά (με ειδοποίηση όλων των μελών του τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα) τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε τρίμηνο ή έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή από τα τρία (3) του συνόλου των μελών του. Βρίσκεται σε απαρτία, εφ’ όσον παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ειδική πλειοψηφία. Μέλος του ΔΣ που κωλύεται να παραστεί στο ΔΣ μπορεί να εξουσιοδοτήσει εγγράφως άλλο μέλος όπως ψηφίσει για λογαριασμό του, αφού έχει λάβει γνώση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη της Εταιρίας.
12.7        Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών, όπως και ενώπιον κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού, των αποφάσεων του ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων. Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ΔΣ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους μαζί με τον Αντιπρόεδρο, τον υπεύθυνο για διοικητικά θέματα. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει ένας εκ των Αντιπροέδρων.
12.8        Ο Αντιπρόεδρος, ο υπεύθυνος για τα διοικητικά θέματα, έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των γραφείων της Εταιρίας, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή των συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΓΣ μαζί με τον Πρόεδρο. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και φυλάσσει το αρχείο της Εταιρίας
12.9        Ο Αντιπρόεδρος, ο υπεύθυνος για τα οικονομικά θέματα, έχει την ευθύνη της εύρυθμης οικονομικής λειτουργίας της Εταιρίας και εκπροσωπεί αυτή σε όλες τις νόμιμες οικονομικές συναλλαγές του. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό της Εταιρίας, όπως και τον οικονομικό απολογισμό του ΔΣ.
12.10      Ο Αντιπρόεδρος, ο υπεύθυνος για τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά θέματα, έχει την ευθύνη της λειτουργίας και του συντονισμού των Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών της Εταιρίας, με σκοπό τη διάδοση και ανάπτυξη της Τεχνολογίας και Διοίκησης της Συντήρησης.
13. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΣ)
Το Εποπτικο Συμβούλιο εκλέγεται, με μυστική ψηφοφορία με διετή (2) θητεία των μελών του, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση. ‘Έργο του είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ. Για το σκοπό αυτό συντάσσει σχετική έκθεση, αφού λάβει γνώση τουλάχιστον πέντε μέρες νωρίτερα της έκθεσης Οικονομικού Απολογισμού του ΔΣ, την οποία υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του ΕΣ δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του ΔΣ.
14. ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

14.1        Το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει εκλογική Γενική Συνέλευση το αργότερο δέκα ημέρες (10) πρίν από την λήξη της θητείας του και της θητείας της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση στα μέλη του Σωματείου το αργότερο δέκα ημέρες (10) νωρίτερα.
14.2.       Όσα εκ των τακτικών μελών επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
14.3.       Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
14.4.       Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος με σταυρό τα πρόσωπα της προτιμήσεως τους, επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.
14.5.        Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά .
14.6.       Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
14.7.        Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα κατά τα στην οικεία διάταξη του άρθρου 12 του καταστατικού.
14.8        Ανά διετία και στην περίοδο Ιανουάριο-Μάιο κατά τη Γεν. Συνέλευση διεξάγονται εκλογές για το ΔΣ και το ΕΣ. Τις εκλογές διενεργεί τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων στο ΔΣ. Μέλη παλαιών ΔΣ και ΕΣ έχουν το δικαίωμα επανεκλογής για απεριόριστο αριθμό θητειών. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί ικανοποιητικός αριθμός υποψηφίων τότε η Γενική Συνέλευση κατά την ημέρα της ψηφοφορίας προτείνει συγκεκριμένους υποψήφιους από τα παρόντα μέλη για τη συμπλήρωση του πίνακα των υποψηφίων. Εκλέγονται οι λαβόντες κατά σειρά τους περισσότερους ψήφους. Οι πρώτοι δύο (2) επιλαχόντες ορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη.
14.9        Μετά τη λήξη των ψηφοφοριών, η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα των εκλογών, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της Εταιρίας.
14.10      Στη συνέχεια το ΔΣ εκλέγει τον Πρόεδρο και τους αντιπροέδρους και το ΕΣ τον Πρόεδρο.
15. ΣΦΡΑΓΙΔΑ   ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
15.1        Η Εταιρία έχει τη δική της σφραγίδα η οποία αναγράφει «Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης» η οποία αναγράφει την έδρα και το έτος ίδρυσης. Η αντίστοιχη αγγλική σφραγίδα αναγράφει «Hellenic Maintenance Society», καθώς επίσης και την έδρα και το έτος ίδρυσης.

15.2        Βιβλία του Σωματείου
Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά.
15.3 .                 Υποχρεωτικά τηρούνται από το Σωματείο:
15.3.1.                 Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.
15.3.2.    Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
15.3.3.    Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
15.3.4.    Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών.
15.4. Προαιρετικά τηρούνται από το Σωματείο:
15.4.1.                Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
15.4.2.                 Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
15.4.3.                 Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευσή.
15.4.4.                 Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
15.5        Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.
16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ
Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και τη διάλυση της Εταιρίας απαιτείται απόφαση με μυστική ψηφοφορία σε ειδική για τα ανωτέρω συγκληθείσα Γενική Συνέλευση.
Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου.
Σε περίπτωση, κατά την οποία ληφθεί απόφαση για διάλυση της Εταιρίας, η ΓΣ εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές της, οι οποίοι εκτελούν την εκκαθάριση, σύμφωνα με τον Νόμο, ενεργώντας κατά πλειοψηφία. Με το τέλος του έργου τους, υποχρεούνται να υποβάλουν στην εποπτεύουσα αρχή έκθεση, σχετικά με την εκκαθάριση της περιουσίας της Εταιρίας. Μετά την εκποίηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων και τη τακτοποίηση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, η εναπομείνασα περιουσία του Σωματείου δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του, αλλά διατίθεται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, δημόσιους φορείς ή μη κερδοσκοπικά σωματεία τα οποία θα προάγουν τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού.
17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠEΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το ΔΣ μπορεί να καταρτίσει κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 50% συν (1) ενός των ψηφισάντων μελών. Επίσης μπορεί να συγκροτεί διάφορες Επιτροπές Εργασίες (ΕΕ) με εξειδικευμένο αντικείμενο και δραστηριότητες και με έγκριση από τη ΓΣ με πλειοψηφία 50% συν (1) ενός των ψηφισάντων μελών, που θα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού και θα έχουν ως σκοπό το συντονισμό των μελών του Σωματείου για την προώθηση του σκοπού της σε επί μέρους αντικείμενα εργασίας.
18. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

18.1.       Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι
18.2        Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.
18.3        Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού (αν υπάρχει).
19. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από 19 άρθρα, συζητήθηκε, τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από την συγκληθείσα Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, η οποία έλαβε χώρα την ________________________________ και θα τεθεί σε ισχύ μετά την αναγνώριση του σωματείου από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και την εγγραφή του στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, τα οποία τηρούνται γι’ αυτόν το σκοπό.
Αθήνα 13 Οκτωβρίου 2007

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *