Άσκηση Ένδικων Μέσων Κατά Μειώσεων Συντάξεων

Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (Ε.Σ.Μ.Α.) σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ.) και το Δικηγορικό γραφείο Ροδάνθης Πετραδέλλη-Αργυροπούλου & Συνεργάτες (Λ. Αλεξάνδρας 5, Αθήνα, T.K. 11473, Τηλ.210-3318557 Fax: 211-8008302, Κιν. 6956016883 , email: [email protected]“> [email protected]) ανακοινώνει το τελικό ενημερωτικό κείμενο που αφορά στρατιωτικούς συνταξιούχους για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά των μειώσεων στις συντάξεις με βάση το ν. 4093/2012 και διεκδίκηση επιστροφής των κρατήσεων.

Αξιότιμοι κύριοι

Ως γνωστό οι συντάξιμες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων των Ειδικών Μισθολογίων (Δικαστικοί, Στρατιωτικοί κλπ) είναι άμεσα συνδεδεμένες και εξαρτημένες ως προς τον υπολογισμό τους από τις αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων τους.

Mε το ν. 4093/2012 oι μισθοί των εν ενεργεία στρατιωτικών υπέστησαν αναδρομικές μειώσεις από 01-08-2012, οι οποίες μεταφέρθηκαν αναλογικά και στις συντάξιμες αποδοχές των αποστράτων.

Παράλληλα με άλλη διάταξη του ιδίου νόμου επιβλήθηκε και περαιτέρω ποσοστιαία μείωση (5, 10, 15 & 20%) στις συντάξεις από 01-01-2013.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εξέδωσε:

(α) Ατομική Πράξη Αναπροσαρμογής της σύνταξης, την οποία απέστειλε σε κάθε συνταξιούχο, με την υπόμνηση ότι δικαιούται να προσφύγει κατ΄ αυτής με έφεση ενώπιον του 3ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός προθεσμίας 60 ημερών, η μέτρηση της οποίας αρχίζει 60 ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής της Πράξης που αναφέρεται στο σώμα της απόφασης.

Συνέχεια της ανωτέρω πράξης εκδόθηκε απόφαση του Προϊσταμένου της Δνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την αναδρομική η κράτηση του ποσού της μείωσης από 01-08-2012, ως αχρεωστήτως καταβληθέν σε έξι μηνιαίες δόσεις.

Η απόφαση για την αναδρομική κράτηση κοινοποιήθηκε σε κάθε συνταξιούχο με την ρητή επισήμανση ότι δύναται να προσφύγει με ένσταση κατ’ αυτής στο Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία υπολογίζεται όπως προαναφέρθηκε, για την οποία παρατηρείται ότι:

Η επιβαλλόμενη αναδρομικότητα προσκρούει σε συνταγματικές και υπερεθνικές διατάξεις (άρθρο 1 ΠΠΠ της ΕΣΔΑ), άρα είναι παράνομη και ως τέτοια μπορεί να προσβληθεί.

Περαιτέρω ο υπολογισμός της αναδρομικής κράτησης δεν είναι ορθός, καθόσον επί του ποσού των αναδρομικών έχουν υπολογιστεί και εφαρμοστεί κρατήσεις και φορολογία, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν υπολογιστεί και αφαιρεθεί από το αναδρομικά παρακρατούμενο ποσό, θέμα το οποίο αποτελεί πρόσθετο λόγο προσβολής της υπόψη απόφασης.

(β) Απόφαση του Προϊσταμένου της Δνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ατομική για κάθε συνταξιούχο, δυνάμει της οποίας αναζητείται η αναδρομικά και από 01-01-2013 επιβληθείσα ποσοστιαία μείωση (η οποία σημειωτέον είναι και η μεγαλύτερη), η οποία θα παρακρατηθεί σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις.

Η απόφαση της ποσοστιαίας μείωσης απεστάλη σε κάθε συνταξιούχο ταχυδρομικά με την ρητή επισήμανση ότι δύναται να προσφύγει με ένσταση κατ’ αυτής στο Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία υπολογίζεται όπως προαναφέρθηκε (σχετ. 3).

Αναφορικά με τα ανωτέρω, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 4η Ειδική Συνεδρίασή της (πρόκειται για το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας), στο πλαίσιο της γνωμοδότησης της επί του νομοσχεδίου και προ της ψηφίσεώς του απεφάνθη ότι: «…περαιτέρω, οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3, με τις οποίες μειώνονται ήδη για πέμπτη φορά από το έτος 2010, οι συντάξεις του Δημοσίου, χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς συνεκτίμηση των λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων, που έχουν στο μεταξύ επιβληθεί, μπορεί να πλήξει το επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβίωσης μεγάλης κατηγορίας των υποκείμενων στη μείωση συνταξιούχων. … Κατά συνέπεια, δημιουργούνται ζητήματα συμβατότητας των επίμαχων ρυθμίσεων με τις προαναφερόμενες συνταγματικές διατάξεις».

Η ανωτέρω γνωμοδότηση για την αντισυνταγματικότητα της διπλής μείωσης των συντάξεων των ειδικών μισθολογίων (στρατιωτικών, δικαστικών κλπ) εκδόθηκε κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του νομοσχεδίου και μετέπειτα ν. 4093/2012 με τον οποίο επιβλήθηκε  και συμπεριελήφθη στα Πρακτικά της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης της 31-10-12 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ανωτέρω γνωμοδότηση δεν είναι δεσμευτική πλην όμως θεωρούμε ότι αποτελεί πρόκριμα για την θετική έκβαση όσων προσφύγουν για την διπλά επιβληθείσα μείωση των συντάξιμων αποδοχών τους.


Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι:

  1. Η άσκηση έφεσης στο ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της Πράξης Αναπροσαρμογής της σύνταξης, δεν βρίσκει έρεισμα και δεν πιθανολογείται ευδοκίμησή της, καθόσον αναφέρεται αποκλειστικά στην προσαρμογή των συντάξεων στους νέους μειωμένους μισθούς, των εν ενεργεία στελεχών, με τους οποίους, είναι ΑΡΡΗΚΤΑ συνδεδεμένες, ως προς τον υπολογισμό τους, οι συντάξεις των αποστράτων και συνεπώς αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις αυξομειώσεις του. Η έφεση λοιπόν κατά της Πράξης Αναπροσαρμογής της σύνταξης στους μειωμένους μισθούς των εν ενεργεία στελεχών, θα είχε νόημα μόνο σε περίπτωση που κάποιος ήθελε να αποσυνδέσει – απεξαρτήσει τον υπολογισμό των συντάξεων από τον μισθό των ενεργεία, ενέργεια και αποτέλεσμα και που αντικειμενικά ουδείς επιθυμεί.

Άλλωστε κάθε θετική εξέλιξη (νομοθετική ή δικαστική) που μπορεί να υπάρξει στον μισθό των εν ενεργεία θα έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα και την εναρμόνιση των συντάξιμων αποδοχών των αποστράτων, με διεκδικούμενη μάλιστα αναδρομικότητα.

2. Η επικέντρωση των ενεργειών που κατά την άποψή μας θα πρέπει να εκδηλωθούν είναι στην άσκηση ενστάσεων στο Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

(α) Κατά της απόφασης αναδρομικής παρακράτησης των μειώσεων που επήλθαν από 01-08-2012 στις συντάξεις λόγω της μείωσης των μισθών των εν ενεργεία, αφενός μεν λόγω της αντισυνταγματικότητας της επιβληθείσας αναδρομικότητας και επικουρικά λόγω του λανθασμένου υπολογισμού της κράτησης λόγω μη συνυπολογισμού με συμψηφισμό των αχρεωστήτως καταβληθεισών κρατήσεων.

(β) Κατά της απόφασης της επιβολής της δεύτερης (ποσοστιαίας) μείωσης από 01-01-2013, η οποία κατά την άποψή μας πάντα έχει ουσιαστική και βάσιμη πιθανότητα θετικής έκβασης, σύμφωνα και με την προαναφερθείσα γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία σημειωτέον συνδέεται και με αντίστοιχες διπλές (ποσοστιαίες) μειώσεις που επιβλήθηκαν στους συνταξιούχους άλλων ειδικών μισθολογίων (πχ. Δικαστών κλπ), αλλά και του γεγονότος ότι στην ποσοστιαία μείωση έχουν συνυπολογιστεί λανθασμένα ως σύνταξη το μέρισμα των Μετοχικών Ταμείων και το ΕΚΟΕΜ, τα οποία ως γνωστό δεν αποτελούν επικουρική σύνταξη.

Διαδικασία πρότυπης δίκης

Σύμφωνα με το νόμο 4055/2012 προβλέφθηκε (άρθρο 108 Α του ΠΔ 1225/1981) ότι είναι δυνατή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο η διεξαγωγή πρότυπης δίκης, δηλαδή εκδίκαση μιας υποθέσεως από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν με την υπόθεση αυτή τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, για την οποία απαιτούνται αυξημένα έξοδα.

Η απόφαση της Ολομέλειας, εφόσον είναι θετική, έχει αποτελέσματα για το σύνολο των συναφών υποθέσεων, μόνον όταν οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει εμπρόθεσμα και οι ίδιοι ένσταση (και στη λήψη αναδρομικών).

Το γραφείο μας, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των υπόψη υποθέσεων θα προωθήσει την εκδίκαση μιας ενστάσεως με την διαδικασία της πρότυπης δίκης μέχρι την λήψη αμετάκλητης απόφασης, χωρίς πρόσθετο κόστος για τους προσφεύγοντες, η οποία, επί θετικού αποτελέσματος, θα αποτελέσει νομολογία και δίκη πιλότο για τις υπόλοιπες.

Ωστόσο και με δεδομένο ότι η εκδίκαση των υπόψη ενστάσεων καθυστερεί, πιθανολογείται η ανάγκη κατάθεσης και αγωγών για την διακοπή της παραγραφής των πέραν της τριετίας απαιτήσεων, η σύνταξη και άσκηση της οποίας επίσης δεν θα προκαλέσει επιβάρυνση στους συμμετέχοντες.

Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι το γραφείο μας μπορεί οργανωμένα να αναλάβει την πλήρη διεκπεραίωση των δικονομικών ενεργειών που απαιτούνται για την προσβολή των υπόψη αποφάσεων (σύνταξη ενστάσεως, κατάθεση, υποβολή πρόσθετων λόγων, παρακολούθηση και ενημέρωση μέχρι της εκδίκασης στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου), για το σύνολο των μελών του Συλλόγου σας σε Αττική & Επαρχία, χωρίς ανάγκη μετακίνησης ή εκδήλωσης άλλων ενεργειών των ενδιαφερομένων.

Το συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένων των παραβόλων ανέρχεται στα ογδόντα πέντε ευρώ (85), τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Σε περίπτωση κατά την οποία εκδοθούν αποφάσεις επί των ενστάσεων για τις οποίες θα χρειαστεί η άσκηση εφέσεως εκ μέρους των συνταξιούχων, τότε θα απαιτηθεί πρόσθετη δαπάνη για την άσκησή της, η οποία συνοψίζεται στην αξία του παραβόλου και το κόστος κοινοποίησης, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε πενήντα πέντε ευρώ (55€).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά τα ανωτέρω θα πρέπει:

(α) να επικοινωνήσουν έγκαιρα τηλεφωνικά με το γραφείο μας στα τηλέφωνα 210-………………… και 210-3318557, η 6956016883 (VPN), προκειμένου να τους αποσταλούν έγκαιρα με COURIER (με δική μας επιβάρυνση) τα απαραίτητα για την συμπλήρωση έντυπα (εξουσιοδότηση, εργολαβικό και δελτίο στοιχείων συνταξιούχου), τα οποία εν συνεχεία θα παραλάβουμε συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα με τον ίδιο τρόπο, μαζί με τα απαιτούμενα για την σύνταξη των ενστάσεων δικαιολογητικά.

Ακολούθως θα τους αποσταλούν με COURIER οι ενστάσεις τις οποίες αφού υπογράψουν θα μας επιστρέψουν με τον ίδιο τρόπο, (με δική μας επιβάρυνση), προκειμένου να τις καταθέσουμε αρμοδίως.

(β) όσοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να μας δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω mail στο r.petradelli@yahoo.gr και να κατεβάσουν τις συνημμένες φόρμες και το εργολαβικό από το Site του συλλόγου σας,  τα οποία αφού συμπληρώσουν θα παραλάβουμε από την οικία τους με COURIER (με δική μας επιβάρυνση), μαζί με τα δικαιολογητικά για την σύνταξη των ενστάσεων, για τις οποίες θα ακολουθηθεί η προαναφερθείσα διαδικασία.

Η κατάθεση του ποσού των 85€ που αφορά στα έξοδα της άσκησης των ενστάσεων  κατά των αποφάσεων μείωσης των συντάξιμων αποδοχών των Στρατιωτικών Συνταξιούχων  μπορεί να γίνεται στους κάτωθι λογαριασμούς:

  1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  080/961299-89
  2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5009-010401-815

Προς διασφάλιση των ενδιαφερόμενων και ανεξάρτητα ποιος θα πραγματοποιήσει την κατάθεση, στην θέση ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ θα πρέπει να αναγράφεται αποκλειστικά το όνομα του ενδιαφερόμενου συνταξιούχου και στην θέση ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ η φράση «έξοδα σύνταξης και άσκησης ενστάσεων».

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του γραφείου μας ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο.

Αθήνα, 22.02.2013
Με τιμή

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

(α) Φωτοαντίγραφο Συνταξιοδοτικής Πράξης (αρχικού κανονισμού σύνταξης) του ενδιαφερομένου.

(β) Φωτοαντίγραφο Πράξης Επαναπροσδιορισμού της σύνταξης  (υπόδειγμα 1)

(γ) Φωτοαντίγραφο Απόφασης Γενικού Λογιστηρίου περί αναδρομικής παρακράτησης  μειώσεων της  αναπροσαρμογής από 01-08-2012. (υπόδειγμα 2)

(δ) Φωτοαντίγραφο Απόφασης Γενικού Λογιστηρίου περί αναδρομικής παρακράτησης  της ποσοστιαίας μείωσης μηνός Ιανουαρίου 2013 (υπόδειγμα 3)

(ε) Φωτοαντίγραφο Τριμηνιαίων Εκκαθαριστικών Σύνταξης του ΓΛΚ από Αύγουστο 2012 έως σήμερα (υπόδειγμα 4)

(στ) Στοιχεία Συνταξιούχου

(ζ) Εξουσιοδότηση Συνταξιούχου

(η) Εργολαβικό