14/1/2015 – Ενημερωτικό Περί Άσκησης Ένδικων Μέσων Κατά Μειώσεων Μισθών & Συντάξεων

ΠΡΟΣ:
1. Σύλλογο Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι.)
2. Επιστημονικό Σύλλογο Μηχανικών Αεροπορίας (Ε.Σ.Μ.Α.)
3. Σύλλογο Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.ΣΤΥΑ)
4. Σύλλογο Αποφοίτων ΣΥΔ (Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α.)
5. Σύλλογο Αποφοίτων ΣΙΡ (Σ.Α.Ι.Ρ.)
6. Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: «ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ από εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη για την αναδρομική διεκδίκηση της διαφοράς αποδοχών (μισθών-συντάξεων), λόγω πλημμελούς εφαρμογής των αποφάσεων του ΣτΕ».
—————
Αξιότιμοι κύριοι,
Συνέχεια των προηγούμενων ενημερωτικών σημειωμάτων μας, αλλά και της διαρκούς επικοινωνίας σας με το γραφείο μας, σας ενημερώνουμε ότι μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στη μερική (πλημμελή) εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, γεννάται δικαίωμα διεκδίκησης της μη καταβληθείσας διαφοράς και το γραφείο μας προχωρεί στην κατάθεση αγωγών για την διεκδίκησή της αναδρομικά από 01-08-2012.
Θεωρούμε ότι η άσκηση αγωγών είναι επιβεβλημένη για το σύνολο των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, διότι η διεκδικούμενη διαφορά, ανεξάρτητα από το ύψος της, παραμένει σημαντική καθόσον:
(α) Στα μεν εν ενεργεία στελέχη αποτελεί τμήμα του βασικού τους μισθού, έχει πάγιο χαρακτήρα και λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των καταβαλλόμενων επιδομάτων, του ΕΦΑΠΑΞ, της σύνταξης και των μερισμάτων,
(β) στα εν αποστρατεία στελέχη η διεκδικούμενη διαφορά είναι ουσιαστική και με πάγιο χαρακτήρα, καθόσον οι όποιες κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις και εξανέμισαν τα αναδρομικά, λόγω της αλλαγής κλίμακας στην σύνταξη, ήδη εξαντλήθηκαν.
Περαιτέρω η μη άσκηση αγωγής ισοδυναμεί με σιωπηρή παραίτηση από το δικαίωμα για την επαναφορά των μισθών και των συντάξεων στα προς της 01-08-2012 επίπεδα, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μισθών και συντάξεων δύο ταχυτήτων, με τάση εξίσωσής τους προς τα κάτω, χωρίς δικαίωμα διεκδίκησης στο μέλλον.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όσα στελέχη αποστρατεύτηκαν μετά την 01-08-2012 και έλαβαν ή θα λάβουν ΕΦΑΠΑΞ με μειωμένες αποδοχές λόγω εφαρμογής της παρ. Γ ́ του ν. 4093/2012, γεννάται δικαίωμα αναζήτησης της διαφοράς του ΕΦΑΠΑΞ που αναλογεί στον υπολογισμό με βάση τις αποδοχές, χωρίς τις περικοπές του ως άνω νόμου, την οποία το Γραφείο μας θα διεκδικήσει.
Αναφορικά με τις καταληκτικές προθεσμίες για την άσκηση των αγωγών σας γνωρίζουμε ότι:
Όσοι εκ των ενδιαφερομένων έχουν υποβάλει, ατομικά ή μέσω του Γραφείου μας, Αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) περί αναγνώρισης της απαιτήσεώς τους και διακοπής της παραγραφής, ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ τους.
Όσα εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στελέχη δεν έχουν υποβάλει Αίτηση Διακοπής Παραγραφής στο ΝΣΚ, αντιμετωπίζουν κίνδυνο παραγραφής μέρους των απαιτήσεών τους και συγκεκριμένα την διαφορά των αναδρομικών του 2012 και του Ιανουαρίου του 2013.
Αναφορικά με την ημερομηνία της 27-12-2014 που διέρρευσε στο διαδίκτυο ως η καταληκτική ημερομηνία για την άσκηση αγωγής, σας γνωρίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Η συγκεκριμένη ημερομηνία ήταν καταληκτική ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ή ΑΓΩΓΗΣ (όπου ήταν εφικτό) προκειμένου να μην παραγραφεί η διαφορά των αναδρομικών από τον Αύγουστο του 2012 έως και τον Ιανουάριο του 2013 και όχι το γενικότερο δικαίωμα της άσκησης αγωγής. (Άλλωστε το ίδιο αναφέρει ρητά και η σχετική ανακοίνωση από την οποία προήλθε αυτή η φήμη).
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η οικονομική υποχρέωση όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην άσκηση της προαναφερθείσης αγωγής, ανέρχεται στο ποσόν των τριανταπέντε ευρώ (35€) Ευρώ και ως αμοιβή του γραφείου μας ποσοστό 4% επί του ποσού που θα επιδικασθεί με την απόφαση.
Η κατάθεση του ποσού των 35€ μπορεί να γίνεται στους κάτωθι λογαριασμούς:
1/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 080/961299-89
2/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5009-010401-815
Προς διασφάλιση των ενδιαφερόμενων και ανεξάρτητα ποιος θα πραγματοποιήσει την κατάθεση, στην θέση ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ θα πρέπει να αναγράφεται αποκλειστικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και στην θέση ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ η φράση «έξοδα σύνταξης και άσκησης αγωγής».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
α. Στοιχεία ενάγοντος. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1o)
β. Εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο)
γ. Σύμβαση δικηγορικής εντολής υπογεγραμμένη σε τρία (3) αντίγραφα. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3ο)
δ. Αντίγραφα μηνιαίων μισθολογικών φακέλων για το χρονικό διάστημα από 01-07-2012 έως την κατάθεση της αγωγής, οπωσδήποτε δε αντίγραφο μισθολογικού φακέλου μηνών Ιουλίου 2012, Δεκεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4ο)
ε. Βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών η οποία θα αναζητηθεί και θα προσκομιστεί στο μέλλον.
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
α. Στοιχεία ενάγοντος . (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5ο)
β. Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6ο)
γ. Υπογεγραμμένη σύμβαση δικηγορικής εντολής σε τρία (3) αντίγραφα . (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7ο)
δ. Αντίγραφα :
(1)της αρχικής Συνταξιοδοτικής Πράξης,
(2)της Πράξης Αναπροσαρμογής της Σύνταξης,
(3) των Μηνιαίων Ενημερωτικών Σημειωμάτων Σύνταξης Ιουλίου 2012, Δεκεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8ο)
(Τα Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα δύνανται να εκτυπωθούν στην ιστοσελίδα Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με τις ακόλουθες επιλογές:
  • «Συντάξεις»,
  • «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση»,
  • «Όνομα Χρήστη, Κωδικός Πρόσβασης» για το taxisnet.gr,
  • «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα»,
  • «Επιλογή Σύνταξης»,
  • «Επιλογή Έτους»,
  • «Επιλογή Μήνα»,
  • «Εμφάνιση pdf» και ΕΚΤΥΠΩΣΗ).
Τέλος, εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που απαιτηθούν περαιτέρω στοιχεία θα ενημερωθείτε για την προσκόμισή τους.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
& ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη & Συνεργάτες
Λ. Αλεξάνδρας 48, Αθήνα, T.K. 11473,
Τηλ. 210-3245428, Fax: 211-8008302, Κιν. 6956016883 (Vpn), 6983501987 (Vpn) & *769577 (Vpn ΣΞ)
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του γραφείου μας ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο.
Αθήνα 02 -01-2015
Με τιμή
Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. Δικαιολογητικά εν ενεργεία / Υποδείγματα 1 έως 4 (σε μορφή doc) – (σε μορφή pdf)
2. Δικαιολογητικά εν αποστρατεία / Υποδείγματα 5 έως 8 (σε μορφή doc) – (σε μορφή pdf)