Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου – 11 Μαρτίου 2021

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού του Συλλόγου, συγκαλείται το ΔΣ του ΕΣΜΑ για εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο και λήψη σχετικών αποφάσεων, την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης και ώρα 20:00.

Σύγκληση ΔΣ Μαρ 2021