Παράρτημα Δ στο Gallup ΕΣΜΑ – Καθιέρωση Επιδόματος Μηχανικού


ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ

1. Από δημιουργίας της Π.Α, η Σ.Ι δεν έπαψε ποτέ να παράγει Ιπτάμενους και Μηχανικούς, ειδικότητες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους για την επιτυχία της αποστολής της Π.Α, παρότι δεν παραγνωρίζεται η αναγκαιότητα και των λοιπών ειδικοτήτων, καθώς και η συμβολή τους στο έργο της Π.Α. Όμως οι λοιπές ειδικότητες δεν παύουν να αποτελούν περιφερειακές ειδικότητες υποστήριξης της κύριας αποστολής της Π.Α, που δεν νοείται χωρίς την ύπαρξη Ιπταμένων και Μηχανικών.
2. Σήμερα, η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας όχι μόνο των Α/Φ και των Α/Κ αλλά και των λοιπών Οπλικών Συστημάτων της Π.Α. καθιστά ακόμα πιο σημαντική την αναγκαιότητα ομοιογενούς, άρρηκτης και στενής συνεργασίας μεταξύ Ιπταμένων και Μηχανικών σε καθημερινή βάση, όχι μόνο στην υλοποίηση της αποστολής, αλλά και στην αξιολόγηση νέων τεχνικών ή νέων οπλικών συστημάτων, στη μακρόπνοη σχεδίαση της τεχνικής υποστήριξης της αποστολής, στη καλυτέρευση και βελτίωση των διοικητικών δομών υποστήριξης, στη παραγωγή ή/και υιοθέτηση μεθόδων θεραπείας των αντιμετωπιζόμενων προβλημάτων μέσω των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης, στη διερεύνηση αεροπορικών συμβάντων, στην συνεχή καθιέρωση, εφαρμογή και αναπροσαρμογή των διαδικασιών συντήρησης, στη μεγιστοποίηση και αναβάθμιση του παραγομένου τεχνικού έργου των Εργοστασίων και του αντιστοίχου της μετρολογίας.
3. Για τον αναμφισβήτητο πρωτεύοντα αμυντικό και εθνικό ρόλο των Ιπταμένων, οι οποίοι αποτελούν πολιτειακά αναγνωρισμένα την «Αιχμή του Δόρατος του Έθνους», και εις αναγνώριση του διαρκούς φόρου αίματος η Πολιτεία τους αναγνωρίζει θεσμικά το προβάδισμα στην Ιεραρχία και την εξέλιξη τους και οικονομικά το «πτητικό επίδομα» για το επικίνδυνο του αντικείμενου της αποστολής τους κυμαινόμενο στο 80% – 95% του βασικού μισθού τους.
4. Κατ’ αντιστοιχία, δεν είναι δυνατό να αγνοηθεί ο επιμερισμός των ευθυνών στους Μηχανικούς και τους Τεχνικούς για την εκτέλεση της αποστολής της Π.Α. , οι οποίοι αποτελούν κατ’ αναλογία το «Δόρυ» διαχειριζόμενοι αναλόγως βαθμού και ειδικότητας, την λειτουργικότητα, την συντήρηση και την ποιότητα του αεροπορικού υλικού συνολικής αξίας δισεκατομμυρίων Ευρώ, επίσης προς εκπλήρωση της αποστολής της Π.Α και με ανάλογο καταμερισμό ευθυνών.
5. Άλλωστε δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στις κατά καιρούς συσχετιζόμενες με την αποστολή και το έργο δικαστικές υποθέσεις της Π.Α. που τελικά έφθασαν στη Δικαιοσύνη, στα εδώλια των κατηγορούμενων προσήχθησαν μόνο Ιπτάμενοι και Μηχανικοί και ουδέποτε άλλης ειδικότητας και μάλιστα με αναλογία 1 προς 2 αντίστοιχα, γεγονός που δείχνει το μεγάλο μέρος της ευθύνης, που επωμίζονται καθημερινά οι δύο (2) ειδικότητες και ιδιαίτερα οι Μηχανικοί.
6. Επιπλέον, η χορήγηση του υπόψη επιδόματος στους Μηχανικούς εναρμονίζεται πλήρως με την βασική αρχή της Διοίκησης που αναφέρει ότι, η αμοιβή πρέπει να είναι ανάλογη με το προσφερόμενο έργο δηλαδή, με την σπουδαιότητα παραγωγικότητα και ποιότητα του προαναφερθέντος παρεχόμενου έργου-υπηρεσιών των Μηχανικών που αποτελούν την φυσική Ηγεσία των Τεχνικών στην εκπλήρωση της αποστολής της Π.Α. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι όλοι οι Μηχανικοί του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα λαμβάνουν παρόμοιο επίδομα αναλόγως της κατεχόμενης θέσης και βαθμού τους.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

7. Με βάση τα παραπάνω η καθιέρωση του «Επιδόματος Μηχανικού» για την αναγνώριση του παραπάνω προσφερόμενου έργου των Μηχανικών συνιστά αφενός μεν ένα καθ’ όλα δίκαιο αίτημα και αφετέρου μία αναγνώριση του επίσης σπουδαίου ρόλου τους από την Πολιτεία και ταυτόχρονα ένα κίνητρο από οικονομικής πλευράς αντίστοιχο εκείνου των Ιπταμένων ως ποσοστό  του βασικού μισθού τους. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται :
α. Η καθιέρωση Επιδόματος Μηχανικού ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του Σγου κατά το ίδια ακριβώς πρότυπο που χορηγείται και το χρονοεπίδομα.. Η ανα έτος επιβάρυνση του προϋπολογισμού είναι της τάξεως των 2.8 εκατομμυρίων € , όπως αναλύεται στα δύο μοντέλα  που ακολουθούν. Είναι δε προφανές ότι το παραβολικό μοντέλο μολονότι είναι οικονομικότερο αντιμετωπίζει πολύ αποτελεσματικότερα  το κύμα φυγής στους κρίσιμους βαθμούς Ασμχου και Σμχου γιατί δημιουργεί ισχυρότατα κίνητρα παραμονής ενώ συνάδει απόλυτα με την ανάγκη διατήρησης των πεπειραμένων στελεχών εντός της Π.Α που πλέον θα γίνεται εκούσια από τη στιγμή που θα εξασφαλίζεται ένα αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης ανάλογο των προσόντων τους.:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΤΗΣ   ΕΤΗΣΙΑΣ    ΔΑΠΑΝΗΣ
ΛΟΓΩ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ    ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Ο υπολογισμός βασίζεται  σε ποσοστό επί τοις εκατό του βασικού βαθμού του Σγού (898 €) για κάθε βαθμό και είναι ενδεικτικός για  δύο περιπτώσεις :
(1).             Μία γραμμική αύξηση του ποσοστού κατά τρόπο ώστε η σταδιακή αύξησή του να αποτελεί αντικίνητρο για εθελούσια έξοδο.
Ανά μήνα € κατ΄άτομο
ΑΝΘΣΓΟΙ             118 Χ 12Μ Χ 10% Χ (898) =  127.157 €                    90
ΥΠΣΓΟΙ            248 Χ 12Μ Χ 20% Χ (898) =  534.490 €                  180
ΣΓΟΙ               216 Χ 12Μ Χ 30% Χ (898) =  698.285 €                  270
ΕΠΓΟΙ             134 Χ 12Μ Χ 40% Χ (898) =  577.594 €                  360
ΑΣΜΧΟΙ         95  Χ 12Μ Χ 50% Χ (898) =  511.860 €                  450
ΣΜΧΟΙ           47  Χ 12Μ Χ 60% Χ (898) =  303.883 €                  540
ΤΑΞΧΟΙ             6  Χ 12Μ Χ 70% Χ (898) =    45.259 €                    630
ΥΠΤΧΟΙ            3  Χ 12Μ Χ 80% Χ (898) =    25.862 €                    720
ΣΥΝΟΛΑ      867                                        2.824.390 €
(2).            Μία παραβολική αύξηση του ποσοστού κατά τρόπο ώστε η δραστική αύξησή του να αποτελεί ισχυρότατο αντικίνητρο για εθελούσια έξοδο.
Ανά μήνα € κατ΄άτομο
ΑΝΘΣΓΟΙ             118 Χ 12Μ Χ   5% Χ (898) =    63.579 €                      45
ΥΠΣΓΟΙ            248 Χ 12Μ Χ 10% Χ (898) =  267.245 €                    90
ΣΓΟΙ               216 Χ 12Μ Χ 20% Χ (898) =  465.523 €                  180
ΕΠΓΟΙ             134 Χ 12Μ Χ 40% Χ (898) =  577.584 €                 360
ΑΣΜΧΟΙ         95  Χ 12Μ Χ 80% Χ (898) =  818.976 €                  720
ΣΜΧΟΙ           47  Χ 12Μ Χ100% Χ (898) = 506.472 €                  890
ΤΑΞΧΟΙ             6  Χ 12Μ Χ110% Χ(898) =    71.122 €                    990
ΥΠΤΧΟΙ           3  Χ 12Μ Χ120% Χ (898) =    38.794 €                  1080
ΣΥΝΟΛΑ      867                                        2.809.295  €
β. Ως δικαιούχοι όλοι οι Μηχανικοί της ΠΑ ανεξαρτήτως εξειδίκευσης με την προϋπόθεση ότι θα το λαμβάνουν καθόσον χρόνο ασκούν καθήκοντα σχετικά με το αντικείμενο του Μηχανικού και όχι αλλότρια (π.χ. ασφάλεια, άμυνα-φρούρηση, τροφοδοσία, εκπρόσωποι τύπου, κλπ). Έτσι αποφεύγεται και ένα μείζον πρόβλημα όλων των μεγάλων Μονάδων από τις φυγόκεντρες τάσεις που αναπτύσσονται στο Προσωπικό ΣΜΑ στην επιδίωξή τους ν’ ασχοληθούν με κάτι πολύ ευκολότερο αφού στα κανονικά τους καθήκοντα είναι συνέχεια φορτωμένοι με ευθύνες και άγχος χωρίς καμία επιπλέον  απολαβή οικονομική ή ηθική.

ΣΥΝΟΨΗ

Συμπερασματικά αναφέρεται ότι η διεκδικούμενη ποσόστωση επί του εκάστοτε φερόμενου βαθμού δεν  είναι ούτε αυθαίρετη ούτε τυχαία. Από την στιγμή που το χρονοεπίδομα δίνεται σε όλο το προσωπικό της Π.Α με μία φόρμουλα  αποδεκτή από το μεγάλο πλήθος των Δημοσίων Υπαλλήλων, με την ίδια ακριβώς φόρμουλα θα δίνεται και το Επίδομα Μηχανικού και θα αυξάνεται προϊόντος του χρόνου και της εμπειρίας μέχρι ενός ποσοστού, λειτουργώντας παράλληλα και σαν σοβαρό κίνητρο για την περαιτέρω παραμονή του στελέχους εν ενεργεία με τον ίδια ακριβώς τρόπο που το πτητικό επίδομα αποτελεί τον βασικό λόγο παραμονής στην ενεργό υπηρεσία των  Ιπταμένων.

Πίσω στο Gallup

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *