ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΤΗΣ 2/2/2020

Παρακάτω παρατίθεται το προς έγκριση Καταστατικό του ΕΣΜΑ από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 2/2/2020.
Κατά τη ΓΣ θα συζητηθεί και πιθανή περεταίρω τροποποίηση του άρθρου 11.
ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ