Υλικό

Η ενότητα αυτή αφορά το υλικό του συλλόγου, το οποίο περιλαμβάνει δανειστική βιβλιοθήκη με επιστημονικά συγγράμματα, γνωσιακό υλικό (αρχειοθήκη) των μελών, αναμνηστικά και φωτογραφικό υλικό.